Štúdium

Štúdium

O štúdiu

Košice

Bratislava

Martin

Informácie o štúdiu

V tejto sekcii nájdete množstvo užitočných informácií. Ak chcete zistiť niečo bližšieho ohľadom štúdia zubného lekárstva, tak vám určite pomôže podstránka možnosti štúdia zubného lekárstva na Slovensku. Ak svoju púť na našej fakulte ešte len začínate, určite Vám pomôže podstránka o začiatkoch v Košiciach a Bratislave. Nájdete tam mapu, najdôležitejšie miesta ako aj rady o MHD v Košiciach. Keď niečo hľadáte alebo sa niekam chcete dostať, či už v rámci fakulty alebo Bratislavy a Košíc, táto stránka je jednoznačne najvhodnejšou.

Možnosti štúdia

zubného lekárstva na Slovensku

Zubné lekárstvo sa na Slovensku študuje 6 rokov a to formou denného štúdia. Uchádzači o štúdium zubného lekárstva majú na výber z troch univerzít. V Bratislave je to lekárska fakulta Univerzity Komenského  a lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity . V Košiciach sa jedná o lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Ďalšou možnosťou je Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.

Absolventi doktorského denného štúdia získavajú titul MDDr. (lat. medicinæ dentalis doctor = doktor zubného lekárstva). Do roku 2009 absolventi získavali titul MUDr. (medicinae universae doctor), a následne museli ešte tri roky robiť pod dohľadom skúsenejšieho lekára a potom sa museli podrobiť špecializačnej skúške zo zubného lekárstva. Po novom môžu  začať absolventi pôsobiť v praxi bezprostredne po ukončení štúdia.

 

Charakteristika študijného programu

Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno – tvárovú oblasť. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti.

V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.

Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a v samostatnej praxi.

Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru.

Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov.

Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebne-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva a organizácie práce zubného lekára.

Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí je v zhode so Smernicou rady č.78/686/EEC členských krajín EÚ akceptovanou MŠ SR.

X