Na lekárskych fakultách je nevyhnutná modernizácia výučby

Na lekárskych fakultách je nevyhnutná modernizácia výučby
25. septembra 2020 Marel Paľovčík

Ako vnímali pandémiu študenti zubného lekárstva? Čo im priniesla a čo zobrala zo študentského života a samotnej výučby na fakultách? Mala výučba aj svoje pozitíva, ktoré je vhodné využiť aj v budúcnosťi? Opýtali sme sa prezidenta Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Marcela Paľovčíka, študenta 5. ročníka LF UPJŠ v Košiciach.

Pandémia priniesla do študentského života veľa nových situácií a neistoty. Pochopiteľne, nikto nebol na takúto situáciu pripravený – tak ako my, ani učitelia.

Náhradná dištančná výučba bola vo veľkej miere o samoštúdiu – založená na textovom spracovaní stanovených tém vopred určeného rozsahu, prípadne doplnených o  vytvorenie powerpointovej prezentácie. Veľmi záležalo od vyučujúceho, ako bol schopný sa s danou situáciou vysporiadať a  viesť náhradnú výučbu. Študenti v  mnohých ohľadoch vnímali, že povinností bolo viac, ako za bežných okolností. V  nižších ročníkoch to nemusel byť až taký problém, keďže výučba pozostáva z  teoretických predmetov. Avšak, vo vyšších ročníkoch nám chýbali hlavne praktické cvičenia a kontakt s  pacientom, čoho niekedy nie je dostatok ani za normálneho priebehu semestra.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí to s učením myslia naozaj úprimne a  snažili sa výpadok v  našej praktickej výučbe nahradiť aspoň zadávaním kazuistík virtuálnych pacientov, čo je do praxe samozrejme oveľa prínosnejšie, ako spracovávanie textov.

Počas pandémie bolo dostupné enormné množstvo online prednášok/ webinárov z  dielne komerčných firiem, zahraničných lekárskych fakúlt alebo iných vzdelávacích inštitúcií, v  rámci ktorých mali študenti možnosť získať nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti – a  bezplatne. Prednášajúci prezentovali množstvo prípadov zo svojej praxe a ich riešenia, čo v mnohých ohľadoch efektívne nahrádzalo dokonca aj samotnú výučbu na fakultách.

Pokladáme to za veľmi vhodný spôsob náhrady výučbového procesu v takýchto kritických situáciách, ktoré by sa mohli v budúcnosti objaviť, a ktorým by sa mali naše fakulty viac zaoberať.

Skúšanie sa väčšinou konalo prostredníctvom jednej z  videokonferenčných aplikácií, ale v  niektorých prípadoch mohli v  júni prebiehať skúšky už prezenčnou formou.

Korona-kríza nám naplno ukázala, ako kruciálne je potrebná modernizácia výučby na lekárskych fakultách. Teraz je na vedení každej fakulty a  ich akademických samosprávach, aby si vedeli túto situáciu čo najlepšie vyhodnotiť a posunúť sa vpred. Zároveň vyzývame študentov, aby sa zapájali do vnútorného hodnotenia kvality výučby na svojej fakulte/univerzite a  nebáli sa pripomienkovať vzdelávací proces, čo veľmi pomôže k jeho napredovaniu.

Momentálne prebieha aj zber dát od Študentskej rady vysokých škôl a  Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorý má za úlohu komplexnejšie zistiť aký dopad mala pandémia na život študentov a  priniesť podnety k zlepšeniu.

Ako študenti pokladáme za dôležité, aby boli vždy a za každých okolností dostupné online prednášky a ďalšie výučbové materiály, a  v  neposlednom rade je potrebná ich pravidelná aktualizácia – aspoň to by mohlo byť malým krokom vpred. Ak by sa moderné výdobytky v rámci výučby využívali na našich fakultách vo väčšej miere, tak by bol prechod na dištančnú formu výučby nepochybne menej bolestivý.

Zdroj: Časopis Zubný lekár, jún 2020

X