POROVNANIE APLIKAČNÝCH STRATÉGII UNIVERZÁLNYCH ADHEZÍV A ICH VPLYV NA OKRAJOVÝ UZÁVER PRI ZHOTOVOVANÍ CERVIKÁLNYCH VÝPLNÍ

POROVNANIE APLIKAČNÝCH STRATÉGII UNIVERZÁLNYCH ADHEZÍV A ICH VPLYV NA OKRAJOVÝ UZÁVER PRI ZHOTOVOVANÍ CERVIKÁLNYCH VÝPLNÍ
21. apríla 2024 Marel Paľovčík

Katarína Vendeľová, 6.ročník UPJŠ KE


Univerzálne adhezíva sú poslednou generáciou bondovacieho systému, ktoré boli na trhu uvedené už takmer pred 10 rokmi s cieľom zjednodušiť kroky zhotovovania výplne s cieľom redukcie možných chýb zo strany lekára. Tieto adhezíva sú k dispozícii v jednej fľaši a obsahujú kyslé funkčné skupiny monomérov a ďalšie zložky. Ich výhodou je ich všestrannosť v aplikáciách rôznych stratégií leptania, ako je etch-and-rinse, ale aj self-etch. Sú schopné poskytnúť chemickú väzbu na rôzne substráty, vrátane keramiky, zirkónium-oxidu a kovu. Podľa výrobcov môžu byť tieto adhezíva použité rôznymi adhezívnymi spôsobmi: total-etch, self-etch alebo selective-etch a dokážu tak vytvoriť väzbu k rôznym substrátom zahrňujúce dentín, sklovinu, kovové materiály či dokonca aj keramiku.

Univerzálne adhezíva sa od ostatných self-etch adhezív (klasifikované ako 7. generácia) líšia hlavne tým, že obsahujú 10-MDP monomér, čo predstavuje dlhý uhlíkový reťazec schopný vytvárať stabilné MDP-Ca soli s hydroxyapatitom v smear layer, čo napomáha k stabilite väzby z dlhšieho časového hľadiska. Univerzálne adhezíva teda okrem mikromechanickej väzby vytvárajú aj väzbu chemickú.

Predtým, než prejdeme na praktickú časť je potrebné dodať, že vytvorenie správneho okrajového uzáveru závisí od viacerých faktorov, vrátane adekvátnej preparácie kavity, dôkladnej izolácie, vhodného výberu adhezívneho systému, precíznej techniky aplikácie adhezívnych materiálov, správneho polymerizačného procesu a dôkladnej finálnej úpravy. Okrem toho môžu okrajový uzáver ovplyvňovať aj samotné anatomické a fyziologické charakteristiky cervikálnej oblasti zuba, materiálové vlastnosti a okolité faktory, ako je stav ústnej hygieny, stravovacie návyky, charakter cervikálnej lézie a mnoho iných faktorov, na ktoré je potrebné pri zhotovovaní cervikálnych výplní myslieť.

Praktická časť

Cieľom diplomovej práce bolo systematické pozorovanie a meranie vplyvu rôznych adhezívnych techník (total-etch, self-etch a selective-etch) na okrajový uzáver cervikálnych výplní. Konkrétne sa zameriava na aplikáciu univerzálneho adhezívneho materiálu G-premio Bond od značky GC na vypreparovaných zuboch v cervikálnej oblasti s cieľom analyzovať, ktorá adhezívna technika vedie k najlepšiemu okrajovému uzáveru, ktorý sme porovnávali v dvoch častiach výplne – cervikálnej a koronálnej.

Na praktickú časť diplomovej práce bolo vybraných štyridsať extrahovaných trvalých zubov bez anomálií alebo kazu a po dôkladnej dezifenkcii bola vypreparovná kavita V. Blackovej triedy na bukálnej a linguálnej strane extrahovaných zubov (3x2x2 mm), pričom bola dodržaná paralelnosť k cemento-sklovinnému rozhraniu. Vzorky sme si následne rozdelili do 4 skupín – Self-etch, Selective-etch, Total-etch a posledná skupina slúžila ako kontrolná. Do všetkých kavít sme aplikovali adhezívum podľa pokynov výrobcu (v jednej vrstve, 20s vtieranie bondu microbrushom, 10s sušenie vzduchom). V self-etch skupine sme aplikovali iba bond bez leptania kyselinou, v selective-etch skupine sme selektívne leptali sklovinu kyselinou orto-fosforečnou (20 sek.) a v total-etch skupine sme aplikovali kyselinu na sklovinu a následne 15 s na dentín. V kontrolnej skupine na vypreparované kavity nebolo aplikované adhezívum. Do všetkých kavít bol aplikovaný nano-hybridný bulk flow kompozit od značky Kulzer. Na meranie okrajového uzáveru cervikálnych výplní v našej diplomovej práci sme použili metódu prenikajúceho farbiaceho roztoku do microleakage a to konkrétne roztok metylénovej modrej. 

Mierka microleakage testu bola následovná: 

0: bez prieniku farbiva

1: Prienik farbiva do jednej tretiny hĺbky dutiny 

2: Prienik farbiva do dvoch tretín hĺbky dutiny 

3: Prienik farbiva do viac ako dvoch tretín hĺbky dutiny dosahujúce axiálnu stenu alebo smerujúci k zubnej dreni

Rez vzorky: (A) bez prieniku metylénovej modrej so skóre 0; (B) penetrácia metylénovej, Rez vzorky: (C) penetrácia metylénovou modrou dosahuje 2/3 hĺbky výplne so skóre 2; (D) penetrácia metylénovej modrej viac ako 2/3 hĺbky výplne

Na čo sme prišli?

Aj napriek tomu, že rozdiely neboli štatisticky významné (p > 0,05), naše zistenia naznačujú, že existuje menšie množstvo mikroleakage na okrajoch skloviny pri použití techniky total-etch a selective-etch. Toto naznačuje, že self-etch metóda, ktorá nevyžaduje osobitné leptanie skloviny, môže mať negatívny vplyv na okrajový uzáver, týkajúce sa hlavne okrajového zafarbenia, nepriaznivej okrajovej adaptácie, nepriaznivej retencie, čo môže viesť k tvorbe sekundárne kazu.

Medzi technikami total-etch a selective-etch neexistuje štatisticky významný rozdiel, avšak, je dôležité si uvedomiť, že totálne leptanie a selektívne leptanie môžu mať odlišné výsledky v závislosti od konkrétneho adhezíva, s ktorým pracujeme. Nie všetky univerzálne adhezíva sú rovnaké a ich vlastnosti sa môžu líšiť v pH hodnotách a tak môžu mať iný vplyv na charakter väzby. Ide o to, že samoleptacie adhezíva sa spoliehajú na vytvorenie chemickej väzby pomocou konceptu adhézie s odvápením. Agresívna demineralizácia tvrdých tkanív silnými kyselinami môže rozpúšťať kryštaly hydroxyapatitu a ovplyvňovať možnosť vytvoriť chemickú väzbu medzi živicovými monomérmi a hydroxyapatitom.

Naopak, pri sklovine dobrá a stabilná chemická väzba nie je sama o sebe postačujúca; po vytvorení tejto väzby je potrebné vytvoriť aj dobrú mikromechanickú väzbu medzi výplňou a zubným tkanivom. Kyselina fosforečná v 37% koncentrácii sa používa najčastejšie s cieľom vytvoriť konzistentnú mikropórovitosť bez poškodenia dentínu pri krátkej expozícii. Leptanie slabšími kyselinami vedie k vzniku nepravidelnej mikropórovitosti s nedostatočnou hĺbkou, čo vedie k nedostatočnej mikromechanickej retencii a to môže viesť k netesnostiam na okraji výplne. 

Podľa štúdie od Dr. Matosa z roku 2020, výsledky klinického hodnotenia ukazujú, že univerzálny adhezívny systém pri self-etch technike nedosahuje rovnakú účinnosť ako tradičná metóda leptania. Samoleptacie adhezíva nedokážu dostatočne preniknúť do skloviny, čo má za následok povrchné leptanie a nedostatočnú mikropórovitosť pre infiltráciu živice.

Z tohto dôvodu sa podľa najnovších štúdií odporúča použitie selektívneho leptania skloviny, ktorým tak minimalizujeme riziko oslabenia väzby v dentínovej časti a dosiahneme požadovanú mikromechanickú väzbu v sklovine, ktorou umožníme uspokojivé výsledky v oblasti okrajového uzáveru.

Záver pre prax

Je potrebné mať na pamäti, že selektívne leptanie kyselinou orto-fosforečnou zlepšuje väzbu na sklovinu a pred použitím univerzálneho adhezíva prispieva k lepšiemu okrajovému uzáveru a zlepšuje estetický a funkčný výsledok. Toto naznačuje, že self-etch metóda, ktorá nevyžaduje osobitné leptanie skloviny, môže mať negatívny vplyv na okrajový uzáver. Total-etch metóda môže v praxi vyvolávať postoperačnú hypersenzitivu a narušiť chemickú väzbu s hydroxyapatitom, preto sa odporúča používať len pri sklerotickom dentíne.

X