Príčiny zlyhania endodontickej terapie koreňových kanálikov v tvare C

Príčiny zlyhania endodontickej terapie koreňových kanálikov v tvare C
10. apríla 2024 Marel Paľovčík

 

ÚVOD

Konfigurácia kanálika v tvare C je variáciou, ktorá sa vyskytuje v mandibulárnych a maxilárnych molároch, najbežnejšie v mandibulárnych druhých molároch ázijskej populácie. Príčiny endodontického zlyhania sa skrývajú v zložitosti tvarov týchto kanálikov, ktorý sťažuje ich čistenie, tvarovanie a efektívne upchávanie. 

ANATÓMIA

Znalosti o konfigurácii kanálika v tvare C sú nevyhnutné na dosiahnutie úspechu v endodontickej terapii. Podľa modifikovanej Meltonovej klasifikácie môžeme rozdeliť koreňové kanáliky nasledovne:

 1. obrys v tvare C bez separácie
 2. konfigurácia kanálika, kde dentín oddeľuje jeden tvarovo odlišný kanál od druhého bukálneho alebo lingválneho kanála v tvare C
 3. dva alebo viac samostatne oddelených kanálikov
 4. jeden okrúhly alebo oválny kanál. 

 

Obr. 1: Meltonova klasifikácia koreňových kanálikov

PRÍČINY ZLYHANIA ENDODONTICKEJ TERAPIE

Endodontické ošetrenia majú zvyčajne veľmi vysokú úspešnosť napriek tomu, že ide o pomerne invazívny a náročný postup – najmä pri kanálikoch so zložitou anatómiou. Niektoré komplikácie môžu vzniknúť počas alebo po ošetrení koreňového kanálika v dôsledku zlého pochopenia anatómie a iatrogénnych chýb, hlavne pri inštrumentácii. 

Podľa štúdie z roku 2018 medzi najčastejšie príčiny zlyhania endodontickej terapie patria:

 1. netesný kanál: medzera medzi koreňovou výplňou a dentínom (najčastejšia príčina zlyhania)
 2. anatomická zložitosť: isthmus medzi dvoma zaplnenými kanálmi alebo apikálne rozvetvenie, ktoré nebolo ošetrené
 3. neliečený koreňový kanálik 
 4. nedostatočná výplň: výplň, ktorá je na röntgenových snímkach o viac ako 2 mm kratšia ako apex
 5. nadmerná koreňová výplň
 6. iatrogénny problém: perforácia, transport alebo oddelenie pilníka
 7. kalcifikovaný kanál
 8. zubný kameň
 9. zlomenie resp. fraktúra koreňa 

Nasledujúce obrázky (zhotovené v Nemocnici sv. Márie v meste Seoul) o resekovaných koreňových koncoch endodonticky ošetrených zubov dôkladne prezentujú príčiny zlyhania endodontickej terapie. Obrázky boli zhotovené skenovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) pri 26-násobnom zväčšení po zafarbení metylénovou modrou. 

Obr. 2: (a1, c1) – Netesnosť (medzera) medzi dentínom a koreňovou výplňou (gutaperča)
(a2, b2, b3, c2) – Úlomky a zvyšky pulpy sú pozorovateľné
(a3, c3) – Zvyšné mikroorganizmy sa našli v medzere medzi gutaperčou a stenou kanálika
(b1) – Isthmus spájajúci meziolingválne a distálne kanáliky

PRECHÁDZANIE ZLYHANIA TERAPIE

Hoci s niektorými z vyššie spomenutých problémov možno rátať, mnohé sa v skutočnosti nikdy nedajú predvídať. 

Na zníženie zlyhania endodontickej terapie koreňových kanálikov v tvare C by mali lekári poznať presnú morfológiu koreňových kanálikov, snažiť sa odstrániť pulpové tkanivo a mikroorganizmy a úplne utesniť systém koreňových kanálikov bez dutín. Používanie mikroskopu počas endodontických zákrokov a zhotovovanie CBCT snímok umožňuje lepšie pochopiť rôzne konfigurácie koreňových kanálikov.

PLÁNOVANÁ REPLANTÁCIA

V prípade zlyhania endodontickej terapie plánovaná replantácia (po anglicky tzv. intentional replantation) môže byť efektívna metóda pre zachránenie zuba. 

Túto metódu Grossman zadefinoval ako extrakciu zuba s minimálnymi manipuláciami s periodontálnym väzivom, po ktorej nasleduje extraorálne ošetrenie koreňového kanálika a umiestnenie (replantácia) zuba späť do zubného lôžka. 

Extrakcia je vykonaná v lokálnej anestéze (2% lidokaín, 1:100 000 epinefrín) atraumaticky, t.j. bez použitia páky – aby sa predišlo fraktúram koreňa a poškodeniam periodontálnych ligament – pomocou extrakčných klieští pomalou a slabou aplikáciou sily smerom bukolingválne. Po extrakcii zuba sa zvyšky mäkkých tkanív na povrchu zuba odstraňujú sterilným fyziologickým roztokom.

Po nasledovnej resekcii konca koreňa a retrográdnej prípravy kavity sa korene vyplnia použitím MTA (mineral trioxide aggregate). Kyretáž v spojení s výplachom alveolu je vykonaná kvôli eliminácii zápalového tkaniva. Zub je následne zasadený do zubného lôžka a dlahovaný k susednému zubu. 

Kontrola pacienta nastáva po 1, 3, 6, 12 mesiacoch.

Úspešnosť plánovanej replantácie je veľmi sľubná ak sa správne aplikujú procedurálne techniky. Podľa nedávnych štúdií miera úspešnosti dosahuje až 88 – 95%. 

ZÁVER

Endodontické ošetrenie zuba je veľmi náročný postup, ktorý často môže byť skomplikovaný zložitou anatómiou koreňového kanálika. V tom prípade terapia môže zlyhať z viacerých príčin a pacient môže prísť o zub. Hoci v mnohých prípadoch možno predísť zlyhaniu terapie, niektoré problémy sa nedajú predvídať. V prípade zlyhania endodontickej tarapie atraumatická extrakcia, extraorálne ošetrenie koreňových kanálikov a následná plánovaná replantácia (tzv. intentional replantation) je efektívne riešenie na záchranu zuba. 

ZDROJE

Fernandes M, de Ataide I, Wagle R. C-shaped root canal configuration: A review of literature. J Conserv Dent. 2014 Jul;17(4):312-9. doi: 10.4103/0972-0707.136437. PMID: 25125841; PMCID: PMC4127687.

 

Kim Y, Lee D, Kim DV, Kim SY. Analysis of Cause of Endodontic Failure of C-Shaped Root Canals. Scanning. 2018 Nov 25;2018:2516832. doi: 10.1155/2018/2516832. PMID: 30595786; PMCID: PMC6286757.

 

Abduljabbar, Fouad, and Shihanah Faydhi. “Intentional replantation of endodontically treated second premolar with chronic apical abscess.” Saudi Endodontic Journal, vol. 9, no. 3, Sept.-Dec. 2019, p. 222. Gale OneFile: Health and Medicine, link.gale.com/apps/doc/A597047019/HRCA?u=anon~9deef8b5&sid=googleScholar&xid=b065519e. Accessed 18 Nov. 2023.

 

Becker BD. Intentional Replantation Techniques: A Critical Review. J Endod. 2018 Jan;44(1):14-21. doi: 10.1016/j.joen.2017.08.002. Epub 2017 Oct 21. PMID: 29033086.

 

Miccoli G, Seracchiani M, Zanza A, Giudice AD, Testarelli L. Possible Complications of Endodontic Treatments. J Contemp Dent Pract. 2020 May 1;21(5):473-474. PMID: 32690825.

 

X