Spojitosť medzi používaním ústnej vody a zvýšením krvného tlaku

Spojitosť medzi používaním ústnej vody a zvýšením krvného tlaku
23. mája 2020 Marel Paľovčík

Adriana Hlavová, LF UK BA, 1.ročník

Štúdie preukázali, že orálny mikrobióm poskytuje dôležitú symbiotickú funkciu vo fyziológii krvného tlaku človeka tým, že prispieva k tvorbe oxidu dusnatého (NO), základnej kardiovaskulárnej signalizačnej molekuly, fyziologickým procesom nazývaným enterosalivárna cirkulácia dusičnanov. Predchádzajúce štúdie preukázali, že narušenie enterosalivárneho obehu použitím orálnych antiseptík má za následok zvýšenie systolického krvného tlaku. Tieto štúdie však neobsahovali podrobné informácie o orálnom zdraví zaregistrovaných subjektov.

 

Význam NO v tele a jeho produkcia enterosalivárnou cestou

Zdravá ľudská ústna dutina môže obsahovať až 10 miliárd baktérií. Kardiovaskulárny výskum identifikoval potenciálnu úlohu orálneho mikrobiómu v ľudskom zdraví prostredníctvom premeny dusičnanu v strave na dusitan, ktorý sa ďalej spontánne mení na oxid dusnatý (NO). Nepretržité generovanie NO je nevyhnutné pre integritu kardiovaskulárneho systému. Produkcia nedostatočného množstva NO je príčinou vzniku a progresie mnohých kardiovaskulárnych chorôb vrátane hypertenzie a aterosklerózy. Zdá sa, že enterosalivárna cesta dusičnan-dusitan-NO u ľudí slúži ako alternatívna cesta na produkciu bioaktívneho NO, ktorá dopĺňa produkciu endotelového NO.

Enterosalivárna cesta funguje prostredníctvom bakteriálnej premeny dusičnanu v strave na dusitany, ktoré sa potom môžu konvertovať na NO a podieľajú sa na regulácii endotelovej vazodilatácie. Táto cesta závislá od stravy sa spolieha na orálne baktérie( pretože cicavcom chýba funkčná dusičnan reduktáza). Sú lokalizované na dorzálnej strane jazyka a umožňujú prvý krok enterosalivárnej cesty (redukcia dusičnanov na dusitany).

Dusičnan sodný konvertovaný na dusitan sa v ústnej dutine môže premeniť na NO a reagovať s endotelovými a plazmatickými proteínmi za vzniku S-nitrosotiolu (SNO). Ukázalo sa, že dusitan spolu s NO a SNO aktivujú rozpustnú guanylylcyklázu (sGC), zvyšujú hladiny cGMP v tkanive a tak zlepšujú cievny tonus-vzniká vazodilatácia (roztiahnutie ciev).

 

Priebeh štúdie

Predchádzajúce štúdie preukázali, že zníženie krvného tlaku vyvolané dusitanmi je inhibované antiseptickým chlórhexidínom (CHX) alebo inými antibakteriálnymi ústnymi vodami .Tieto štúdie boli zamerané na kardiovaskulárnu fyziológiu a je v nich len málo informácií o orálnom zdravotnom stave jedincov. V tejto štúdii sa pristupuje k tomuto symbiotickému vzťahu z hľadiska zdravia ústnej dutiny, a preto sa štúdie mohli zúčastniť iba jedinci, ktorí boli starší ako 18 rokov, boli nefajčiari, nepoužívali antibiotiká v predchádzajúcich 3 mesiacoch, nemali v anamnéze úbytok kostnej hmoty ani hypertenziu. Štúdie sa nemohli zúčastniť jedinci s pokojovým krvným tlakom > 130 mm / Hg, pri objavení krvácania pri sondovaní na viac ako 10% miest, <24 zubmi alebo pri náleze orálnych lézií.

Bolo vybratých 27 pacientov s vynikajúcim kardiovaskulárnym aj orálnym zdravím, ktorí používali ústnu vodu CHX po dobu 7 dní. Odborníci hodnotili reakciu pokojového systolického krvného tlaku a zloženia mikrobiómu jazyka pred a po vystavení pôsobeniu tohto silného antimikrobiálneho činidla.

 

Výsledok štúdie a vplyv čistenia jazyka na jej priebeh

Vyhodnotenie výsledkov systolického krvného tlaku odhalilo, že z 27 pacientov sa u 13 vyskytli zmeny krvného tlaku> 5 mm / Hg. 9 pacientov malo po liečbe CHX zvýšený pokojový krvný tlak, zatiaľ čo u 4 pacientov došlo k jeho poklesu.

Neboli zistené žiadne významné rozdiely v údajoch s výnimkou frekvencie čistenia jazyka. U skupiny pacientov, ktorí si čistili jazyk dvakrát denne, sme po 7 dňoch liečby CHX zaznamenali významne zvýšený systolický krvný tlak, no po 3-dňovom zotavení, následoval výrazný pokles v hodnotách krvého tlaku. Skupina, ktorá si nečistila jazyk vykazovala opačnú reakciu, s výrazným poklesom hodnôt krvného tlaku po 7 dňoch liečby CHX (117,5 mm / Hg na 111,0 mm / Hg) a následným zvýšením po 3 dňoch pri zotavení.

Zistilo sa, že čistenie jazyka má významný vplyv na zloženie bakteriálnych spoločenstiev jazyka a denné čistenie vedie k zvýšenému podielu H. parainfluenzae a ďalších proteobaktérií, ktoré sú hlavnými druhmi baktérií znižujúce dusičnany a dusitany v ústnej dutine.

Pozorovala sa životaschopnosť mikrobiómu jazyka a aktivita dusičnan reduktázy po dobu 8 hodín po 30 sekundovom CHX výplachu. Prekvapivé zistenie bolo, že liečba CHX nespôsobila rozsiahle zmeny v štruktúre mikrobiómu, nakoľko je to silná antimikrobiálna látka. Pozoruhodný je fakt, že došlo k rýchlemu zotaveniu počtu baktérií medzi 6-8 hodinou, čo viedlo ku zvýšenej redukcii dusičnanov na dusitany. Ústna voda CHX teda neodstráni všetky životaschopné baktérie na jazyku, ale spôsobuje iba ich dočasný pokles.

 

Záver

Na základe tejto štúdie nadobúda čistenie jazyka nový význam z hľadiska regulácie krvného tlaku, keďže denné čistenie jazyka vedie k zvýšenej hojnosti a metabolickej aktivite druhov metabolizujúcich dusičnany / dusitany, ako je H. parainfluenzae a Neisseria spp.

Je zaujímavé, že zavedenie antiseptickej ústnej vody CHX odhalilo rôzne reakcie na krvný tlak a významnou zložkou tejto reakcie bola frekvencia čistenia jazyka. Z našej analýzy vyplýva, že pravidelné čistenie jazyka vedie k mikrobiómu, ktorý má väčšiu schopnosť redukovať dusitany na NO, a naopak jeho nečistenie, vedie k zloženiu mikrobiómu, ktoré je menej priaznivé pre produkciu NO, ale namiesto toho uprednostňuje premenu dusitanov na amoniak.

Zavedenie CHX pacientom, ktorí si čistia jazyk dvakrát denne, vedie k narušeniu bakteriálnej komunity so zmenami krvného tlaku. Naša štúdia tiež demonštruje, že znížený počet bakterií v dôsledku vystavenia účinkom CHX, stimuluje ich rýchle zotavenie, ktoré vedie k zvýšeniu metabolickej aktivity pri znižovaní dusičnanov. Pravidelná jazyková hygiena tak vyberá priaznivý mikrobióm a „revitalizuje“ činnosť bakteriálneho spoločenstva.

Kontrolovanie ľudského mikrobiómu za účelom liečenia chorôb je dnes veľmi aktuálnou témou. Ústna dutina je totiž atraktívnym cieľom pre probiotickú terapiu z dôvodu ľahkého prístupu. Potenciál obnovenia ústnej flóry ako prostriedku na zabezpečenie produkcie NO je úplne novou témou pre biochémiu a fyziológiu NO, ako aj pre kardiovaskulárnu medicínu a stomatológiu. Tieto štúdie poskytujú nové poznatky o symbiotickom vzťahu medzi hostiteľom a perorálnym mikrobiómom. Vzhľadom k tomu, že NO je všadeprítomná signalizačná molekula, tieto nové poznatky o orálnych baktériach sa môžu týkať aj iných tém než je krvný tlak.

X