Úloha panoramatických RTG snímkov v diagnostike resorpcie

Úloha panoramatických RTG snímkov v diagnostike resorpcie
5. októbra 2020 Marel Paľovčík

Samuel Tkáč, LF UPJŠ KE, 3.ročník

Resorpcia koreňov je patologický proces charakterizovaný stratou tvrdých tkanív koreňa v dôsledku zápalu spôsobeného bakteriálnymi infekciami, traumatickým poškodením, nadmerným tlakom alebo chemickým podráždením. Tento proces je patologický v spojení s trvalým chrupom, avšak pri dočasnom chrupe je to fyziologický jav, ktorý uľahčuje výmenu dentícií.

Hlavné typy koreňovej resorpcie vzhľadom na umiestnenie resorpčných lézií a ich patogenézu sú:
Vonkajšia resorpcia koreňa spôsobená zápalom (External inflammatory root resorption (EIRR))
Vonkajšia cervikálna resorpcia koreňa (External cervical root resorption (ECRR))
Vonkajšia náhradová koreňová resorpcia (External replacement root resorption (ERRR))
Vnútorná resorpcia koreňa (Internal root resorption (IRR))

EIRR je zapríčinená nekrozóu alebo infekciou. Toxíny prenikajú z dentínu cez dentínové tubuly do periodoncia, tu sa vytvorí granulačné tkanivo, ktoré následne resorbuje TZT. Pri ECRR dochádza k resorpcii TZT v cervikálnej oblasti zubu. Náhradová (ERRR) znamená, že TZT sú nahrádzané kosťou, ktorá do nich vrastá, následne sa vytvorí pevné spojenie medzi povrchom zuba a kosťou, tzv. ankylóza. Pri vnútornej resorpcii vytvorí granulačné tkanivo, ktoré resorbuje dentín a cement vo vnútri zubu. Diagnostika koreňovej resorpcie sa môže stanoviť pomocou intraorálnej RTG snímky, ortopantomogramu (OPG) – „panoramatickej snímky“ alebo počítačovej tomografie (CT). Digitálna panoramatická snímka sa považuje za užitočný nástroj na zisťovanie resorpcie koreňov, zatiaľ čo CT sa využíva najmä v prípadoch, kedy je potrebné presnejšie vyhodnotiť chirurgickú liečbu. Resorpcia koreňov sa často diagnostikuje na röntgenových snímkach náhodne a považuje sa za menej zrozumiteľný jav, ktorý sa ťažko lieči. Cieľom výskumu bolo identifikovať charakteristické rádiologické črty pre rôzne typy resorpcie koreňov na OPG. Tie by mohli následne umožniť ľahšiu diagnostiku a liečbu resorpcie koreňov.

Materiál a metóda
Dvaja výskumní pracovníci analyzovali 240 digitálnych panoramatických snímkov a dentálnych grafov pacientov (132 žien a 108 mužov s priemerným vekom 41 rokov) liečených v období od januára 2017 do januára 2019 s cieľom zistiť a diagnostikovať resorpciu koreňov. Vzorky sa rozdeľovali podľa veku, pohlavia, počtu a typu zubov s resorpciou koreňa. Boli vybrané najreprezentatívnejšie prípady. Rádiologické aspekty resorpcie koreňov boli opísané podľa morfologických znakov identifikovaných na digitálnom obraze a korelované s možnými príčinami. Výsledky Identifikovaných bolo 113 prípadov resorpcie koreňov, čo predstavuje 47% frekvenciu v skúmanej skupine. Z tohto počtu malo resorpciu koreňov 47% mužov a 53% žien. Najčastejšie vyskytujúcim sa typom resorpcie koreňov bola vonkajšia resorpcia koreňa spôsobená zápalom (EIRR) – 27% študovaných prípadov. Vonkajšia cervikálna resorpcia koreňa (ECRR) bola zistená v 11% všetkých študovaných prípadov, zatiaľ čo externá náhradová koreňová resorpcia (ERRR) bola diagnostikovaná v 7% študovaných prípadov. Výsledky ERRR ukazujú, že z celkových 7% prípadov pripadajú 2% ženám, pričom u mužov je to až dvojnásobná hodnota (5%). Vnútorná resorpcia koreňov (IRR) bola najvzácnejším typom resorpcie koreňov, zo všetkých 113 prípadov resorpcie sa vyskytlo s týmto druhom iba 5 prípadov, čo predstavovalo 2%.

Vybralo sa šestnásť OPG s najzaujímavejšími obrazmi koreňovej resorpcie. Ako príklad vonkajšej zápalovej resorpcie nám môže poslúžiť premolár (obr.1a) Apex koreňa zubu 44 mal lievikovitý tvar v dôsledku procesu resorpcie a alveolárna kosť vykazuje rádiopriehľadnosť, ktorá sa javí ako obraz chronickej difúznej apikálnej periodontitídy. V týchto prípadoch sa korene javia kratšie ako normálne, niekedy nepravidelne tvarované a obklopené rádiopriehľadnou oblasťou. Koreňový kanálik bol viditeľný, čo naznačuje, že k resorpcii dochádza z vonku smerom do vnútra koreňa. Na obr.4c vidíme kombináciu vnútornej zápalovej radiálnej resorpcie s vonkajšou zápalovou koreňovou resorpciou zubu č. 47 bez endodontického ošetrenia. Jedná sa o zub s rozsiahlym okluzálnym kazom a stopami výplňového materiálu na dne dutiny. Klinicky by sa tento rádiologický obraz mohol interpretovať ako molár s nekrózou, vnútornými a vonkajšími zápalovými resorpčnými poškodeniami koreňov spojenými s dobre definovateľnou chronickou apikálnou periodontitídou.

Obrázok 1 : Vonkajšia koreňová resorpcia (ERR): a) 33, 44 – EIRR; b) 44 – ERRR; c) 34 – EIRR; d) 46 – EIRR;

Obrázok 2 : Vonkajšia koreňová resorpcia: a) 11, 12 – ERRR a 15, 16 – EIRR; b) 37, 47 – ERRR; c) 41 – ERRR, 15 – EIRR; d) 36 EIRR, 47 – ERRR;

Obrázok 3 : Vonkajšia koreňová resorpcia: a) 46 – EIRR; b) 12, 44 – EIRR; 34 – ECRR; c) 34, 46 – EIRR; d) 15, 25 – ERRR;

Obrázok 4 : Vonkajšia a vnútorná koreňová resorpcia: a) 12, 11, 21, 22 – ERRR a IRR; b) 36 – ERRR; c) 47- IRR, ktorá je spojená s EIRR; d) 38 – ERRR;

Záver
Mnoho zubov postihnutých resorpciou koreňov preukázalo v tomto výskume apikálny obraz rádiopriehľadnosti špecifický pre chronickú apikálnu periodontitídu. Vo väčšine prípadov je teda resorpcia koreňov spojená s chronickou apikálnou periodontitídou. Pokiaľ ide o vnútornú resorpciu koreňa (IRR), povrch koreňa má „zakalený“ alebo škvrnitý vzhľad kvôli rádiopriehľadnosti, a koreňový kanálik je zväčšený a vyzerá zdeformovane. Resorpcia koreňov je bežne diagnostikovaná prostredníctvom OPG snímkov. Ich výhodami sú hlavne nízke náklady a zobrazovanie celých zubných oblúkov. Nevýhodami sú však nepresnosti, ktoré môžu byť spôsobené zväčšením snímky oproti skutočnosti alebo prekrývaním zubných štruktúr. To môže viesť k podceneniu rozsahu resorpcie koreňov. Digitálna panoramatická rádiografia je užitočným nástrojom na náhodnú detekciu resorpcie koreňov. Poznatky o rádiologickom vzhľade rôznych typov resorpcie koreňov mnohokrát umožňujú rýchlejšiu diagnostiku. Napriek tomu sa však na potvrdenie diagnózy v niektorých prípadoch odporúča CT.

Zdroje:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31624642
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6778303/

 

 

X