Immediate dentin sealing

Immediate dentin sealing
23. novembra 2023 Marel Paľovčík

MDDr. Dávid Petrovič, Diplomová práca

Vzhľadom na vývoj dentálnych materiálov sa stále viac do popredia dostáva adhezívna protetická stomatológia. Po preparácii je neošetrený dentín exponovaný vonkajším faktorom ako slina, odtlačkové a dočasné materiály, baktérie či jedlo. Zapečatenie dentínových tubulov ihneď po preparácii ako prvý zaviedol Nikaido a kol. v roku 1992. Neskôr na nich nadviazal Dietschi v roku 2002 a Magne v roku 2005. Tento postup sa postupne stal známy ako ,,immediate dentin sealing´´ (IDS)

Vďaka zapečateniu dentínových tubulov sa znížila postoperačná citlivosť a zvýšila sa pevnosť väzby bondu na dentín, keďže čerstvo odhalený dentín je ideálny substrát na bondovanie.  Okrem toho Reis s kolektívom preukázali vo svojej štúdii neustále zvyšovanie pevnosti väzby adhezíva na dentín až po dobu 1 týždňa.  Pri aplikácii dentínoveho adhezíva tesne pred vložením nepriamej výplne je ešte slabšie adhezívum okamžite vystavené kompozitnému zmršťovaniu a následným žuvacím silám. Naopak pri IDS, v dôsledku neskoršieho umiestnenia výplne a žuvacieho zaťaženia sa môže adhezívna väzba na dentín vyvíjať bez jej namáhania, čo vedie k výrazne lepšej adhézii nepriamej výplne. Okrem spomínaných výhod použitie IDS podporujú aj klinické skúsenosti. Pacienti popisujú väčší komfort počas provizória, výrazne zníženú postoperačnú senzitivitu a menšiu potrebu aplikácie anestézie počas konečného umiestnenia výplne.


Materiál vhodný na IDS

Aj napriek snahe o zjednodušovanie bondovania, údaje z mnohých štúdii potvrdzujú, že trojkrokové Etch and Rinse adhezíva s obsahom plniva (4. generácia adhezív) ako napríklad OptiBond FL, spolu s 2 krokovými Self-Etch adhezívami (6. generácia adhezív) ako napríklad Clearfil SE Bond neustále preukazujú najlepšie výsledky z hľadiska pevnosti väzby, jej zrenia a stability. Ako alternatíva vhodná pre IDS sa javia ešte dvojkrokové Etch and Rinse adhezíva (5. generácia adhezív).

Mnohé štúdie taktiež preukázali, že adhezíva s obsahom plniva ako OptiBond FL vytvárajú rovnomernejšiu vrstvu na povrchu dentínu v porovnaní s adhezívami bez obsahu plniva. Ďalšou výhodou používania plnených adhezív je menšia pravdepodobnosť znovuodhalenia dentínu počas čistenia kavity pred konečným nasadením nepriamej výplne. Ak sa lekár rozhodne na IDS predsa použiť adhezívum bez obsahu plniva, je nevyhnutné ho prekryť tenkou vrstvou tekutého kompozitu.

Pracovný postup pre IDS

Prvým a často podceňovaným krokom pre adhezívnu stomatológiu je nasadenie kofferdamu. Potom nasleduje leptanie dentínu kyselinou fosforečnou po dobu 5 – 15 sekúnd v závislosti od výrobcu a stavu dentínu. Množstvo lekárov odporúča rozšíriť leptanie aj na sklovinu asi 1 – 2 mm, aby sme mali istotu naleptania celého dentínu. Po leptaní nasleduje rovnako dlhé oplachovanie vodou a odstránenie prebytočnej vlhkosti. Tu však treba dať pozor, nakoľko nadmerné vysušenie ale aj vlhkosť dentínu negatívne pôsobí na pevnosť väzby. Správne naleptaný dentín je na pohľad lesklý, avšak stále sa na ňom dajú rozpoznať zdrsnenia a nevidno pohyb vody. Ďalším krokom je buď aplikácia primeru (trojkrokové etch and rinse) alebo primeru a bondu v jednom (dvojkrokové etch and rinse).  Samotná aplikácia si vyžaduje mierny pohyb peletou najmenej 20 sekúnd, ktorý zvyčajne vedie k naneseniu adhezíva aj na sklovinu. Pri použití samostatného primeru to nespôsobuje žiadne problémy, pretože primer nevytvára žiadnu zistiteľnú vrstvu mimo exponovaného dentínu. Odporúča sa niekoľkokrát opakovať nanášanie primeru. Po odsaní prebytočného rozpúšťadla, môže lekár naniesť bond pomocou pelety. Nakoľko bond neobsahuje žiadne rozpúšťadlo, použitie vzduchovej pištole na jeho rozfúknutie by malo byť jemné, aby nevznikla nehomogénna vrstva s niektorými oblasťami tak tenkými, že sa nevytvorí polymerizovaná vrstva. Po prvej polymerizácii, ktorá pravidelne trvá 20 sekúnd, sa v rozsahu adhezíva a čiastočne aj za, nanesie vrstva glycerínového gélu. Tá pôsobí ako blokátor vzduchu na spolymerizovanie kyslíkom inhibovanej vrstvy, ktorá môže mať hrúbku až 40 μm, aby sa tak zabránilo vzniku nežiadúcich interakcií medzi adhezívom a odtlačkovým materiálom. Následne sa bond cez glycerínový gél fotopolymerizuje ešte 10 sekúnd.  Glycerín je potom opláchnutý prúdom vody. Ak by nebol použitý glycerínový gél a hrúbka IDS by na niektorom mieste bola menšia ako 40 μm, mohlo by tu adhezívum zostať nespolymerizované a ľahko odstránené počas následného oplachovania, čo by viedlo ku odhaleniu dentínu.

V prípade, že sa lekár rozhodne na IDS použiť Self-Etch adhezíva, po preparácii, očistení a izolovaní kavity sa samoleptací primer aktívne nanáša na odhalený dentín po dobu 20 sekúnd. Potom sa rozpúšťadlo vyparí miernym fúkaním vzduchovou pištoľou a nanesie sa vrstva bondu, ktorá sa jemne rozfúkne a následne fotopolymerizuje. Samoleptacie adhezíva je následne potrebné spevniť nanesením tenkej vrstvy tekutého kompozitu, ktorý sa taktiež fotopolymerizuje.

Zdroje:

Torres, Érica M de, Lawrence G Lopes, Murillo M Leite, Dhiogo R de Souza, a Marco A Carvalho. “Immediate Dentin Sealing with Self-Etch Dentin Bonding Agent for Indirect Restoration”. World Journal of Dentistry 8, č. 6 (2017): 490–95. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10015-1492.

SUNICO-SEGARRA, Michelle, SEGARRA, Armin A practical clinical guide to resin cements, 1. vyd. New York: Springer, 2014. s. 41 – 42, ISBN 9783662438411

ROCCA, Tommaso, Giovani, et al., 2015, Evidence-based concepts and procedures for bonded inlays and onlays. Part II. Guidelines for cavity preparation and restoration fabrication, IN: The International Journal of Esthetic Dentistry[online] 2015, roč. 10, č. 3, s. 392 – 413 Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/280125441_Evidence-based_concepts_and_procedures_for_bonded_inlays_and_onlays_Part_II_Guidelines_for_cavity_preparation_and_restoration_fabrication

MAGNE, Pascal, 2005, Immediate Dentin Sealing: A Fundamental Procedure for Indirect Bonded Restorations, IN: Journal of Esthetic and Restorative Dentistry[online] 2005, roč. 17, č. 3, s. 144 – 154 Dostupné na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1708-8240.2005.tb00103.x

SINJARI, Bruna, et al., 2019, Avoidance of Interaction between Impression Materials and Tooth Surface Treated for Immediate Dentin Sealing: An In Vitro Study, IN: Materials[online] 2019, roč. 12, č. 20, s. 3454 Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6829389/

QANUNGO, Anchal, et al., 2016, Immediate dentin sealing for indirect bonded restorations, IN: Journal of Prosthodontic Research[online] 2016, roč. 60, č. 4, s. 240 – 249 Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27131858/

MAGNE, Pascal, SO, Woong-Seup, CASCIONE, Domenico, 2007, Immediate dentin sealing supports delayed restoration placement IN: The Journal of Prosthetic Dentistry[online] 2007, roč. 98, č. 3, s. 166 – 174 Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17854617/

98, č. 3, s. 166 – 174 Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17854617/

STAVRIDAKIS, Minos, M, KREJCI, Ivo, MAGNE, Pascal, 2005, Immediate dentin sealing of onlay preparations: thickness of pre-cured Dentin Bonding Agent and effect of surface cleaning IN: Operative Dentistry[online] 2005, roč. 30, č. 6, s. 747 – 757 Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16382598/

M LEITE, Murillo, et al., 2017, Immediate Dentin Sealing with Self-etch Dentin Bonding Agent for Indirect Restoration IN: World Journal of Dentistry[online] 2017. roč. 8, č. 6, s. 490 – 495 Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/322678778_Immediate_Dentin_Sealing_with_Self-etch_Dentin_Bonding_Agent_for_Indirect_Restoration

COHEN, G., Randall, RAZZANO, V., Michael, 2007, Self-Etch Immediate Dentin Sealing: A Clinical Technique IN: Inside Dentistry[online] 2007, roč. 3, č. 6, Dostupné na: https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2007/06/self-etch-immediate-dentin-sealing-a-clinical-technique

GHIGGI, Paula, Cristine, et al., 2014, Does immediate dentin sealing influence the polymerization of impression materials? IN: European Journal of Dentistry[online] 2014, roč. 8, č. 3, s. 366 – 372 Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25202218/

MAGNE, Pascal, NIELSEN, Brik, 2009, Interactions between impression materials and immediate dentin sealing IN: The Journal of Prosthetic Dentistry[online] 2009, roč. 102, č. 5, s. 298 – 305 Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19853171/

X