Ústne zdravie a jeho vplyv na profesionálnych športovcov

Ústne zdravie a jeho vplyv na profesionálnych športovcov
4. apríla 2023 Marel Paľovčík

Karin Tomíková, 2. ročník LF UK BA

Aby športovci mohli súťažiť na vrcholovej úrovni, musia byť dobre pripravení, fit a samozrejme vo výbornej kondícii. Neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia a pohody je aj zdravie ústnej dutiny. Kvalitné informácie o prevalencii a vplyve zranení sú dôležité pre určenie záťaže zdravotných problémov a informovanie o vhodných preventívnych krokoch a stratégiách podpory celkového stavu športovca. Preto v Spojenom kráľovstve vznikla štúdia, ktorej cieľom bolo zhodnotiť rozsah, závažnosť a dopad problémov v ústnej dutine na výkon vrcholových športovcov.


Elitným športovým skupinám (cyklistika, plávanie, veslovanie, plachtenie, gymnastika, rugby, futbal, pozemný hokej, atletika) bola ponúknutá možnosť, aby sa zapojili do výskumu účasťou na skríningovom vyšetrení a poskytnutím správy o ich ústnom zdravotnom stave. Športovci boli nasmerovaní, aby vyhľadali svojho zubného lekára a pre tých, ktorí nemali prístup k zubnej zdravotnej starostlivosti bolo ošetrenie zabezpečené. 

Na meranie orálnej sepsy bol použitý index PUFA (pulpa, vred/ulkus, fistula, absces). Perikoronitída bola hodnotená ako prítomnosť alebo neprítomnosť zápalu okolo čiastočne prerezaného tretieho molára a na meranie periodontálneho zdravia sa použilo základné periodontálne vyšetrenie (BPE). Na meranie ETW (erosive tooth wear/erozívne opotrebovanie zubov) bolo použité meranie erozívneho opotrebovania (BEWE) a zubný kaz sa meral pomocou medzinárodného systému na detekciu a hodnotenie kazu (ICDAS). Zaznamenávali sa tiež akékoľvek akútne ťažkosti alebo bolesti súvisiace so zubami, citlivosť na teplo alebo chlad, krvácanie pri čistení zubov, anamnéza opuchov alebo infekcií spojených s ktorýmkoľvek tretím molárom alebo zubnou traumou súvisiacou so športom v predchádzajúcich rokoch.    

Súčasťou štúdie bol aj dotazník, ktorý obsahoval aj sebahodnotený všeobecný zdravotný stav, stav ústneho zdravia, psychosociálne vplyvy a ich vplyv na výkon v športe. 

Výsledky 

Do štúdie bolo prijatých 352 športovcov. Cieľom bolo zhodnotiť minimálne 75% účastníkov z každého tímu. Hlavným dôvodom neúčasti na skríningu bol tréning alebo súťaž. Stredný vek účastníkov bol 25 rokov. V silovej kategórii bolo 50 športovcov, vo vytrvalostnej kategórii 143 športovcov a v kategórii mix 159 športovcov. 

Medián počtu zdravých a nedotknutých zubov na športovca bol 27 a 173 malo preukázanú kazovú léziu aspoň na jednom zube. Zubný kaz nesúvisel s vekom, etnickým pôvodom, pohlavím ani vzdelaním. Najvyššie percento kazov však bolo v kategórii rugby a futbal a najnižšie u veslárov. Pomer pacientov s kazom bol vyšší v kategórii zmiešaných športov ako vo vytrvalostných. 

Celkovo 41,4% športovcov malo erozívne opotrebované zuby, pričom prevaha bola vo futbale a najmenší výskyt v kategórii veslovanie. ETW sa líšila aj medzi zmiešanými a vytrvalostnými kategóriami. 

Vynikajúce zdravie parodontu bolo zistené u 4 športovcov. Krvácanie z ďasien pri sondovaní, zubný kameň alebo iné prítomné faktory retenčné na plak boli prítomné u 77,3% športovcov. 

Niekoľko samohlásených zdravotných problémov ústnej dutiny malo súvislosť s dopadmi na športovcov, ich pohodu a športový výkon. Patrila medzi ne bolesť, citlivosť na teplo alebo chlad, krvácanie pri čistení zubov, opuch alebo infekcie okolo tretích molárov.  

Diskusia

Táto štúdia poskytuje dôkazy o prevalencii chorôb ústnej dutiny a ich súvisiacich vplyvoch na výkonnosť vrcholových športovcov. Kaz bol prítomný u 49,1% (ICDAS skóre ≥3) a a ETW u 42% zúčastnených (BEWE skóre ≥7). Vynikajúce zdravie parodontu bolo zriedkavé, keďže viac ako tri ¾ (77%) športovcov malo krvácanie z ďasien pri sondovaní alebo prítomnosť zubného kameňa (BPE skóre 1
alebo 2) a hĺbka parodontálneho vačku aspoň 4 mm bola zistená u 21,6% (BPE skóre 3 alebo 4). Bolo usúdené, že vzorky sú reprezentatívne pre každý tím (okrem atletiky), pričom z každého sa v štúdií zúčastnilo aspoň 75% členov. 

Celkovo 110 športovcov (32%) uviedlo nenulové skóre pre jeden alebo viacero vplyvov na športový výkon za predchádzajúcich 12 mesiacov. Najčastejšie hlásenými problémami boli bolesť v ústach (29,9%) a ťažkosti s jedením (34,6%). Okrem toho mali športovci ťažkosti s účasťou na bežnom tréningu alebo súťaži (9%), pri relaxácií (15,1%) a úsmeve (17,2%).

Záver

Choroby ústnej dutiny a súvisiace negatívne vplyvy na výkonnosť sú bežné u elitných a profesionálnych športovcov v Spojenom kráľovstve. Pravidelný skríning a používanie účinných stratégií podpory zdravia ústnej dutiny môže minimalizovať vplyvy zlého zdravia ústnej dutiny na ich výkonnosť.    

 

Zdroje

  1.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdoe.12392
  2. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10051843/1/Needleman_Plain%20text%20Major%20revisions%20for%20submission.pdf

 

     

     

X