Vplyv pulzných ortodontických aparátov na koreňovú resorpciu

Vplyv pulzných ortodontických aparátov na koreňovú resorpciu
30. marca 2022 Marel Paľovčík

Klaudia Korbová, LF UPJŠ KE, 3. ročník

Ortodoncia je odbor zaoberajúci sa diagnostikou, liečbou a prevenciou nepravidelných (abnormálnych) polôh zubov. Neustále sa hľadajú nové spôsoby, aby sa pacientom poskytol efektívnejší, estetickejší a pohodlnejší spôsob liečby. V súčasnosti sa na liečbu využívajú ortodontické aparáty, ktoré môžu byť snímateľné, fixné alebo vo forme „neviditeľných strojčekov“- Invisalign. Fixné aparáty sa najčastejšie pripevňujú na plôšky zubov hornej a dolnej čeľuste zo strany pier a líc pomocou špeciálneho fixačného materiálu. Pripevnené môžu byť ale aj z jazykovej strany zubov. Skladajú sa zo základných častí, akými sú ortodontické krúžky a zámky, ktoré sú navzájom spojené ortodontickým drôtikom. Najčastejšie cez tvar, pevnosť a naprogramovanie drôtika či tvaru zámočkov sa na zuby prenášajú sily, ktoré spôsobujú pohyby zubov v požadovanom smere a rozsahu. To je umožnené vďaka pozvoľnej prestavbe kosti v okolí koreňov zubov, pri ktorej dochádza súčasne k resorpcii (ubúdaniu) a apozícii (pribúdaniu) na požadovaných miestach. 

Optimálna ortodontická sila je rozhodujúca pre účinnosť a efektivitu ortodontickej liečby. Sledovanie veľkosti ortodontickej sily aplikovanej súčasnými ortodontickými aparátmi je však náročné. Nekontrolovaná ortodontická sila môže zrútiť krvné cievy v periodontálnom ligamente (PDL), čo vedie k nežiaducim vedľajším účinkom. Cyklus poškodenia PDL (tvorba hyalinizovanej oblasti a neskoršie oslabenie kostnej resorpcie) a reparácie je zvyčajne hlavným dôvodom predĺženej ortodontickej liečby a poškodenia koreňov.

Resorpcia koreňov je známa ako nevyhnutný vedľajší účinok ortodontickej liečby a má rôzne stupne variability. Ukázalo sa, že resorpcia u väčšiny zubov je menšia ako 2,5 mm a líši sa v rozsahu 10 % pre rôzne zuby. Okrem toho Malmgrenov index klasifikoval závažnú resorpciu koreňov viac ako 4 mm a 1–5 % dĺžky koreňa. Závažnosť resorpcie koreňov počas ortodontickej liečby sa značne líši a úzko súvisí s viacerými faktormi – genetika, etnicita a mechanické faktory. Okrem toho tu hrá úlohu aj morfológia koreňov, abnormality zubov, trauma a závažnosť maloklúzie. So závažnosťou resorpcie koreňa počas ortodontickej liečby sú spojené najmä mechanické faktory, ako je typ použitého aparátu, veľkosť a smer aplikovanej sily. Preto je hodnotenie resorpcie zubného koreňa kritickou súčasťou hodnotenia bezpečnostného profilu ortodontického aparátu.

Štúdia

V tejto štúdií sa hodnotil účinok zariadenia, ktoré dodáva pulzujúcu ortodontickú silu prostredníctvom nafukovacieho silikónového prvku, na resorpciu koreňov. Výsledky sa porovnávali s kontrolnou skupinou pacientov, ktorí boli liečení Invisilignom. 

Na základe daných klinických skutočností podstúpilo ortodontické zariadenie, ktoré hýbe zubami pulzujúcou silou, jedno centrálne kontrolované klinické testovanie, aby sa otestovala jeho bezpečnosť a účinnosť pri liečbe. 

Zariadenie má na mieru vyrobený termoplastový náustok, ktorý sa nasadí na zuby pomocou nafukovacieho silikónového prvku. Konzola, ktorá meria a riadi úroveň pulzujúcej sily v reálnom čase, riadi tlak vzduchu, ktorý dodáva pulzujúcu silu. Témou tejto štúdie bolo hodnotenie vonkajšej resorpcie koreňov u pacientov liečených inovatívnym zariadením, ktoré dodáva pulzujúcu ortodontickú silu prostredníctvom nafukovacieho silikónového prvku a to bolo porovnávané s pacientmi liečenými Invisilingom. 

Termoplastový náustok s integrovaným nafukovacím silikónovým prvkom a konzolou

Celkovo bolo do štúdie od augusta 2016 do júna 2018 zaradených 36 skúšaných a 15 kontrolných subjektov. 8 skúšaných subjektov však bolo vylúčených po súhlase, pretože sa rozhodli ďalej sa nezúčastňovať alebo nespĺňali režim dodržiavania predpisov. Zo zostávajúcich 28 skúšaných a 15 kontrolných subjektov pokus nedokončilo 5 skúšaných subjektov a 2 kontrolné subjekty. U skúmaných subjektov bolo nedokončenie liečby spôsobené problémami s únikom balónika, technickými problémami s konzolou a problémom so zadržaním náustka. Subjekty vyradené z kontrolnej skupiny uviedli, že preferujú fixné aparáty. Všetci jedinci, ktorí zostali v skúšaní, úspešne dosiahli primárny koncový ukazovateľ. Žiadny subjekt sa nestiahol v dôsledku nežiaducich udalostí. Vek subjektov sa pohyboval od 12 do 65 rokov, pričom priemerný vek bol 31 rokov. 

Subjekty boli sledované, kým priemerné skóre mandibulárnych a maxilárnych zubov nedosiahlo Littleov index nepravidelnosti 1,5 mm alebo menej. Pacienti boli pred zaradením do štúdie vybraní ortodontistom, ktorý  prostredníctvom skríningu určil, či sa pacient kvalifikuje na štúdiu a či je skúšané zariadenie vhodnou možnosťou liečby.

Meranie koreňovej resorpcie pomocou CBCT 

Metóda CBCT je považovaná za dobrý zdroj na meranie koreňovej resorpcie, a preto boli všetky CBCT snímky urobené pomocou stroja Kodak 9300 CBCT (Carestream Dental LLC, USA). Pred ortodontickou liečbou a po dokončení zarovnania zubov boli urobené dva CBCT skeny (jeden v každom časovom bode). Keďže pulzujúca sila skúšaného zariadenia sa vzťahuje len na predné čeľustné a mandibulárne zuby, merania sa vykonali na 12 zuboch (čeľustné a mandibulárne očné zuby a rezáky). Všetky CBCT skeny boli schválené a odsúhlasené účastníkmi.

Dĺžka korunky a koreňa sa merala a analyzovala pomocou metódy vyvinutej Lindom a modifikovanej Holttom a kol. Stred bol vizuálne určený pozdĺž čiary pretínajúcej bukálne a lingválne cemento- sklovinné spojenie. Všetky merané zuby boli zuby s jedným koreňom.  Každý koreň sa teda meral od vrcholu po zodpovedajúci stred. Všetky výšky korunky sa merali od stredových bodov cemento-sklovinného spojenia kolmo na incizálnu/okluzálnu referenčnú čiaru. Resorpcia koreňa pre individuálny zub bola hodnotená pomocou vzorca. Vzorec bol použitý na základe toho, že výška zubnej korunky zostáva rovnaká pred a po ošetrení. V dôsledku toho rozdiel dĺžky koreňa medzi dvoma časovými bodmi predstavoval skutočné množstvo resorpcie koreňa.

Meranie dĺžky korunky zuba (modrá čiara) a dĺžky koreňa (červená čiara) na CBCT

Výsledky 

Na základe štúdie sa zistili hodnoty vonkajšej resorbcie apikálneho koreňa pre vyšetrované subjekty 0,16 ± 0,17 mm a pre kontrolné subjekty bol 0,07 ± 0,05 mm. Priemerá resorpcia koreňa je 1,12 ± 1,34 mm pre fixný aparát. Štúdia ukázala, že závažnosť resorpcie u pacientov používajúcich Invisaling bola nižšia ako u pacientov s fixným aparátom. Okrem toho sa potvrdilo, že závažnosť resorpcie vo výskumnej skupine je nižšia, ako bola hlásená pri fixnom aparáte, čo naznačuje, že plne kontrolovaná pulzujúca sila môže byť optimálnejšia ako sila dodávaná fixným aparátom.

Záver

Tieto výsledky naznačujú, že skúšané zariadenie dodávajúce pulzujúcu silu je bezpečné a možno ho klinicky použiť. Žiadna klinicky významná koreňová resorpcia nebola pozorovaná ani u skúšanej, ani u kontrolnej skupiny.

 

Zdroje:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457283/ 

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32854693/  

3. Ilustračný obrázok: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?-title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=7457283_12903_2020_1226_Fig1_HTML.jpg

4. Ilustračný obázok: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457283/figure/Fig2/

X