Dental Monitoring ako nový štandard v ortodoncii?

Dental Monitoring ako nový štandard v ortodoncii?
29. novembra 2021 Marel Paľovčík

Zuzana Pristachová, LF UK BA, 5. ročník

Telemedicína je odbor medicíny, ktorý slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na vzdialenosti. Informácie o zdravotnom stave sú lekárovi zaslané pomocou digitálnych technológií a samotné meranie môže prebiehať v pohodlí domova a pacient ho uskutočňuje svojpomocne s použitím mobilu či  internetu. V medicíne ako takej sa s monitorovaním stretávame už niekoľko rokov – veľmi používané je v liečbe diabetu a arteriálnej hypertenzie. Existuje však niečo takéto aj v zubnom lekárstve?

 

Dental Monitoring je francúzska start-upová firma, ktorá vznikla v roku 2015 a ich cieľom bolo navrhnúť taký software, ktorý by bol s pomocou mobilného telefónu a jednoduchej aplikácie schopný merať posuny zubov s vysokou presnosťou.  Po viac ako troch rokoch výskumov prišli s objavom, ktorý umožňuje takéto monitorovanie v rámci ortodontickej praxe. 

Software pozostáva z troch prepojených súčastí – mobilnej appky pre pacienta, patentovaného algoritmu a napokon „online panelu“ určeného pre lekára. Čo sa samotného pacienta týka, okrem inštalovania aplikácie do mobilného telefónu, je potrebný aj ScanBox obsahujúci retraktor („odťahovač líc“), ktorý umožňuje vyhotovenie dostatočne kvalitných intraorálnych fotografií. Použitie Scanboxu zvládne s troškou cviku naozaj každý, telefón sa doňho jednoducho nasadí. Domáce skenovanie pacienta trvá len niekoľko minút a deje sa v závislosti na ortodontickom protokole – najčastejšie každé 4 dni, v iných prípadoch až raz mesačne či pri sledovaných pacientoch raz za 60 dní. Aplikácia funguje veľmi intuitívne a navádza k jednotlivým krokom zhotovovania skenov. Je potrebné vyhotoviť snímky bez alignerov (neviditeľných dláh) pri zatvorených ústach, pri mierne otvorených a takisto s dlahami nasadenými. Frekvenciu si určuje každý ortodontista sám, odporúčané je však každé dva týždne v aktívnej fáze liečby, v retenčnej fáze každé dva mesiace. Je to však na dohode medzi lekárom a pacientom, aby súčasne frekvencia zhotovovania skenov bola dostatočná, no na druhej strane, aby pacient nebol príliš zaťažený touto činnosťou. Aplikácia pacienta pred plánovaným meraním upozorní, aby snímky vyhotovil a tie sú automaticky zaslané na vyhodnotenie. Ďalej umožňuje prezeranie starých fotografií, sledovanie progresu liečby a taktiež dostávanie upozornení od ošetrujúceho lekára a komunikáciu s ním. 

 

Dôležitou súčasťou DM je GoLive, čo je patentovaný algoritmus schopný odhaliť nesediacu dlahu.  Dlaha sa mení v závislosti na ortodontickom protokole každé 4 dni, existujú však aj  7-dňové, 10-dňové či 14-dňové protokoly. Záleží aj na tom, či ide o liečbu akcelerovanú (s využitím Acceledentu). Tento algoritmus je schopný posúdiť, či možno pokračovať na ďalšiu dlahu v poradí alebo zostať pri pôvodnej. Pacient teda dostane notifikáciu „GO“ alebo „NO-GO“. Ak totiž pacient prejde z nevynosenej dlahy na ďalšiu, tak nepresnosť narastá až prekročí únosný prah a attachment prestane plniť svoju úlohu, prípadne sa inak naruší biomechanické pôsobenie a aktuálny plán z časti alebo úplne zlyhá. Vďaka tomuto algoritmu nedochádza k zbytočnému predlžovaniu liečby, keďže hneď na začiatku vieme, že dlaha nesedí. Obvykle sa toto zistilo až pri kontrole, ktoré sú zvyčajne raz za tri mesiace. 

Do softwaru je potrebné najskôr nahrať 3D model zubov pacienta, ktorý nám slúži ako počiatočný stav pozície zubov. Po nahraní fotografií je kontrolovaná ich kvalita nielen z technického hľadiska, ale aj klinického, preto sa môže stať, že bude potrebné skeny opakovať, na čo vás aplikácia upozorní. Ak je kvalita skenov v poriadku, algoritmus je schopný zmerať posuny zubov na základe iniciálneho 3D modelu veľmi presne. Vo frontálnom úseku s presnosťou 0,05mm  a v distálnom 0,07mm. Všetky výsledky, fotografie a merania sú skontrolované aj členom ortodontického tímu DM a následne nahrané do platformy pre ošetrujúceho lekára. 

 

Pre lekára nie je potrebný žiaden ďalší software, prihlasuje sa do svojho účtu online. Ako som už spomínala vyššie, algoritmus najskôr analyzuje fotografie a potom čo analýzu dokončí, výsledky sú skontrolované doktorom z tímu DM. Až po kontrole sú prezentované výsledky v podobe grafov, fotiek a 3D vizualizácie aktuálnej pozície zubov, tzv. 3D matching. Ide o vizuálne zobrazenie posunu zubov, ktoré vychádza z grafov pre jednotlivé zuby, pričom jednotlivé 3D modely sa  prekrývajú, a tak môžeme vidieť progres vo vyrovnávaní. Podstatným ukazovateľom posunu zubov je „graf aktivity“, na ktorom môžeme vidieť ako veľmi sa zuby posunuli od posledného skenu. To nám môže pomôcť v individualizácii liečby na základe biologickej predispozície daného človeka. O aktuálnych výsledkoch je ortodontista ihneď informovaný, príp. ak bol detekovaný nejaký závažný problém, ako napríklad nesediaca dlaha, zlá hygiena či chýbajúci attachment, „vyskočí“ mu pod menom pacienta upozornenie na túto skutočnosť. Lekár môže s pacientom jednoducho komunikovať cez aplikáciu a v závislosti od závažnosti si môžu dohodnúť termín v ambulancii, prípadne len odkomunikovať daný problém-potreba zlepšenia hygieny, nosenie dláh dostatočný počet hodín a ich skladanie iba počas jedla a čistenia. 

 

Pilotná štúdia

V privátnej praxi v Austrálii – Gold Coast, bola vykonaná pilotná štúdia skúmajúca uplatnenie DM v klinickej praxi a jej efektivitu. Skupina o počte 159 ľudí bola informovaná o všetkých výhodách aj nevýhodách používania DM, na základe čoho sa mohli rozhodnúť, či chcú možnosť monitorovania využívať. Táto možnosť im, samozrejme, bola ponúknutá bez poplatku. Štúdia pozostávala z experimentálnej skupiny využívajúcej DM (n=74) a kontrolnej skupiny (n=85) a výsledky tejto boli nasledovné. Dĺžku liečby to závažným spôsobom neovplyvnilo, rozdiel medzi skupinami bol minimálny (P=0,36). Je potrebné však uviesť, že počas štúdie liečbu dokončili iba traja pacienti z experimentálnej skupiny. Naopak, počet návštev ambulancie bol signifikantne nižší u pacientov s DM (3,07±1,8) oproti kontrolnej skupine (4,75±1,6). Ďalej bolo skúmané vekové zloženie, skupina používajúca DM bola v priemere o 3,2 roka mladšia a taktiež bolo skúmané percentuálne zloženie pohlaví. Skupina s DM  pozostávala z 31,6% mužov a 68,4% žien, zatiaľ čo kontrolná skupina z 16,7% mužov a 83,3% žien. Muži pravdepodobne viac uprednostňujú Dental Monitoring kvôli zníženiu počtu návštev a komfortu týkajúceho sa komunikácie s ortodontistom. Pacientom s DM bol navyše zaslaný dotazník, pri čom mali hodnotiť ľahkosť používania a taktiež prínos pre liečbu. Mali tiež uviesť 5 výhod a 5 problémov, s ktorými sa potýkali počas používania DM. Dotazník ukázal, že prevažná väčšina-86%  ľudí pokladala DM za veľmi ľahký alebo ľahký na používanie a 84% za prínosný pre liečbu. Najčastejšie spomínanými benefitmi boli lepšia komunikácia, zníženie počtu návštev ambulancie, ľahkosť používania a vyšší komfort (môže byť vykonaný v pohodlí domova, aj cez sviatky a nie je nutné brať si voľno z práce). Naopak najčastejším problémom bola náročnosť zhotovovania skenov správne. Pacienti však vo veľa prípadoch uviedli, že s monitoringom neboli problémy žiadne. Naopak, neočakávaným prínosom pre väčšinu pacientov bola možnosť sledovať progres liečby. Pacientovi sa v aplikácii zobrazujú všetky predchádzajúce skeny a sledovanie vlastného progresu od počiatku môže byť dôležitým motivačným nástrojom.

Najmä teraz, v čase pandémie koronavírusu, je veľmi podstatné znížiť počet návštev v ambulancii z hľadiska zníženia rizika šírenia infekcie. DM umožňuje pravidelnú kontrolu priebehu ortodontickej liečby u pacienta pri menšom počte návštev. Konzultácie je možné vykonávať online, bez nutnosti prítomnosti pacienta v ambulancii. Komfort liečby sa zvyšuje či už pre lekára alebo pre samotného pacienta a komplikácie sú zredukované na minimum vďaka pravidelnosti a presnosti. Na Slovensku už niekoľko rokov prináša unikátne inovácie v zubnom lekárstve MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA. Ako prvý predstavil akcelerovanú neviditeľnú ortodontickú liečbu (Invisalign, Acceledent) a taktiež Inteligentnú liečbu (Smart orthodontics a Dental Monitoring). Dental Monitoring presadil v liečbe ako prvý nielen na Slovensku či Českej republike, ale i v celej strednej a východnej Európe. Na jeho zubnej klinike – Sangre Azul, majú každý rok viac ako 500 pacientov využívajúcich Dental Monitoring a v súčasnosti u nich neexistuje liečba bez DM, protokol sa bez neho už nevie zaobísť. Klinika Sangre Azul navyše priniesla prvú pacientsku aplikáciu StrojCheck vyvíjanú Dr. Thurzom, ktorá pomáha dodržiavať potrebné rutiny počas liečby neviditeľným strojčekom.  Osobne si myslím, že tele-ortodoncia je budúcnosťou ortodontickej liečby. 

Zdroje:

https://dental-monitoring.com

https://www.researchgate.net/publication/325690983_Remotely-controlled_orthodontics_fundamentals_and_description_of_the_Dental_Monitoring_system 

https://www.researchgate.net/publication/328258714_Remote_Monitoring_and_Tele-orthodontics-_Concept_Scope_and_Applications

X