Ergonómia pri ošetrovaní pacientov

Ergonómia pri ošetrovaní pacientov
11. marca 2022 Marel Paľovčík

Matúš Leitner, SZU BA, 6.ročník

Ergonómia je medzinárodnou ergonomickou spoločnosťou (IEA) definovaná ako vedecká disciplína založená na porozumení interakcií človeka a ďalších zložiek systému, pričom aplikáciou vhodných metód, teórie a dát zlepšuje ľudské zdravie, pohodu a výkonnosť. Vzhľadom k tomu, že zubné lekárstvo je fyzicky vysoko náročný odbor, je nutné uplatňovať pri ošetrení preventívne postupy, ktoré zabraňujú vzniku úrazov a poškodení vyplývajúcich z dlhotrvajúceho jednostranného zaťaženia lekára.  

 

Ergonomické pravidlá polohy lekára a pacienta pri ošetrení

Jedným z najdôležitejších prvkov ergonómie v zubnom lekárstve je správne nastavenie polohy zubného kresla. Umožňuje rýchlu prácu, prehľad o pracovnom poli a zvyšuje bezpečnosť počas ošetrenia. Jeho nastavenie závisí od polohy ošetrujúceho pri práci. Ten musí vidieť ošetrovanú oblasť tak, aby pri tom nezaťažoval chrbticu, ruky a nohy a rovnako nenamáhal svoj zrak. V minulosti bola štandardom poloha stojaceho lekára pri sediacom pacientovi. V súčasnosti je z hľadiska ergonómie najoptimálnejšia poloha sediaceho lekára pri ležiacom pacientovi. 

Nastavenie zubného kresla 

Pacient je v zubnom kresle polohovaný horizontálne (leží na chrbte), tak aby nebol v pozícií pod tzv. komfortnou líniou – horizontálna rovina prechádzajúca pacientovými kolenami a špičkou pacientovho nosa. Pri nastavení jeho hlavy pod túto úroveň sa pacient cíti nekomfortne, hlavu má nadmerne prekrvenú. Je vhodné, aby pacient v horizontálnej polohe mierne zaklonil hlavu a lekár tak mal dostatočný prehľad z viacerých pozícií. Pacient má ležať s ramenami a spodnou časťou krku opretými o zubné kreslo, horná časť krčnej chrbtice (C1-C3) má byť uvoľnená, čo uľahčuje otáčanie hlavy počas ošetrenia. 

Správna poloha lekára pri ošetrení v sede

Správna ergonómia lekára pri práci je dosiahnutá dodržovaním troch základných princípov: 

  1. Základom držania tela pri práci v sede má byť stabilná, ale aktívna pracovná pozícia, pri ktorej je horná časť tela lekára symetricky vzpriamená. Trup je symetricky vyrovnaný vzhľadom k mediálnej rovine tela (neutrálna poloha tela). 
  2. Pri ošetrení pacientovu hlavu polohujeme v rámci troch smerov – krk vykonáva anteflexiu / retroflexiu, lateroflexiu a rotáciu. Cieľom je umiestniť pracovné pole do zorného poľa ošetrujúceho. 
  3. Zabezpečiť správnu výšku pracovného poľa tak, aby boli pri práci predlaktia ošetrujúceho zdvihnuté minimálne o 10°, u vysokých lekárov až 25° od horizontály.

Držanie tela 

– Hlava ošetrujúceho je mierne naklonená vpred o 15 – 20°, maximálne 25°. 

– Hrudná kosť je smerovaná nahor a dopredu, brušné svaly sú v jemnej tenzií. 

– Voľné časti hornej končatiny priliehajú k trupu, zvierajú s ním uhol 10 – 15°, takže ramená nevybiehajú vpred. 

– Horná časť tela ani hlava nemá rotovať ani nahýnať sa nabok. 

– Trup sa v bedrovom kĺbe nakláňa maximálne o 10°. 

– Voľná časť dolnej končatiny je s predkolením v uhle 110° alebo mierne väčšom, aby sa panva naklonila mierne vpred. 

– Stehná sú roztiahnuté maximálne 45°. 

– Pri pohyboch môžu byť nadlaktia vychýlené do strán maximálne o 15 – 20° a vpred do 25°, aby nedochádzalo k zdvíhaniu ramien. 

– Predlaktia sú zdvihnuté od 10 – 25°, uhol v lakťoch je ideálne 90° kedy prsty dosiahnu najďalej a hlava nemusí byť zohýbaná. Pracovná vzdialenosť má byť optimálne 35 – 40cm. 

– Pri práci v ústnej dutine sú ruky fixované o pevný bod opretím 4. a 5. prstu, čo zabezpečuje lepšiu stabilitu ruky a zároveň odľahčuje predlaktia. 

– Zápästia je nutné udržiavať v neutrálnej pozícií, je dôležité vyhýbať sa prílišnej flexií, extenzií alebo ich nakláňaniu do strán. 

Poloha pri ošetrovaní maxillárneho oblúku zubov 

Kreslo so sediacim pacientom nastavíme do supinovanej polohy – horizontálne, pacient bude ležmo. Následne je veľmi dôležité správne nastaviť opierku hlavy. Pri nastavovaní sa pacienta pýtame na pohodlie – hlava, krk a chrbát pacienta majú byť dostatočne podopreté. Keď je nastavená výška opierky, zakloníme ju smerom dozadu maximálne do polohy tak,  aby oklúzna rovina maxilly zvierala s vertikálou 25° uhol. Budeme mať dobrý prehľad a pacientove krčné svaly budú uvoľnené. Zubné kreslo má byť v takej výške, aby bola pacientova oklúzia v úrovni lakťov ošetrujúceho alebo o niečo vyššie. Pacienta vyzveme, aby zrotoval hlavu, s naklonením mu môžeme jemne pomôcť rukou a ošetrujúci sa presunie na správnu pozíciu.

Nakoniec nastavíme operačné svetlo zubnej súpravy tak, aby bol smer jeho lúčov paralelný s pohľadom lekára na pracovné pole. Ešte výhodnejšie je využitie prídavného osvetlenia – to môže byť súčasťou lupových okuliarov alebo operačného mikroskopu, čo bráni vzniku tieňov. 

Pohyb lekára okolo zubného kresla sa vyjadruje ciferníkom hodín, kde je poloha lekára priamo za hlavou pacienta znázornená ako 12. hodina. Lekári s dominantnou pravou rukou rotujú okolo kresla v rozsahu čísel 9 – 12, ľaváci v rozmedzí 12 – 4. Využívajú pri tom priamy a nepriamy pohľad na ošetrované zuby. Najvhodnejšia je práca za hlavou pacienta (poloha 12. hodiny), v nepriamom pohľade cez zubné zrkadielko, s pracovnou vzdialenosťou okolo 40cm. Zvyšné polohy sú menej ergonomicky výhodné. Polohu 11.hodiny môžeme využiť pri ošetrení palatinálnych plôch zubov 1. kvadrantu v nepriamom pohľade a v polohe 10. hodiny môžeme ošetrovať premoláre a moláre 2. kvadrantu. Poloha 8. – 9. hodiny je vhodná na ošetrenie frontálnych zubov maxilly v priamom pohľade a zuby laterálnych úsekov po naklonení hlavy pacienta. Ošetreniu v polohe 7. – 8.hodiny sa snažíme vyhýbať vzhľadom k tomu, že pri nej dochádza k odkláňaniu z neutrálnej polohy symetricky vyrovnaného trupu.

Poloha pri ošetrovaní mandibulárneho oblúku zubov 

Pri zákrokoch na dolných zuboch je pacient v semi-supinovanej polohe, čo znamená, že chrbtová časť kresla je z horizontálnej polohy elevovaná asi o 20°. Častou chybou je nastavenie kresla do polohy niekde v strede, medzi pacientom v sede a v ľahu. Prehľad o ošetrovanom mieste mandibuly je tak sťažený. V prípade, že pracujeme v polohách 9. -10. hodiny, opierku hlavy nastavíme tak, aby brada smerovala mierne nadol a oklúzna rovina zubov sánky bola takmer horizontálna. Výška nastavenia zubného kresla je podobná ako v prípade horného zubného oblúku. Pokiaľ sedíme v pozícií 11. a 12 hodiny za pacientom, nastavujeme opierku hlavy smerom dozadu tak, aby sánka zvierala s horizontálou 30°, v prípade frontálnych zubov, a až 40° pri ošetrovaní premolárov a molárov. 

Ďalšou dôležitou súčasťou ošetrenia je využitie zväčšovacej techniky – lupových okuliarov a operačného mikroskopu. Tie nám umožňujú zotrvať v neutrálnej polohe pri ošetrení tým, že predlžujú pracovnú vzdialenosť (vzdialenosť medzi okom a pracovným poľom), ale zároveň opticky zväčšujú drobné pozorované štruktúry a zlepšujú prehľad. Operačný mikroskop umožňuje pri ošetrení hľadieť priamo vpred bez zaťaženia krčného svalstva. Aby bola zachovaná ergonomická poloha aj pri použití lupových okuliarov, je potrebné ich individuálne nastavenie so správnym sklonom teleskopov. 

Záver

Znalosti zubného lekára v oblasti ergonómie zohrávajú pri ošetrovaní pacientov dôležitú úlohu. Pri správnom držaní tela, nastavení kresla a polohovaní pacienta sú výkony pre ošetrujúceho a rovnako aj ošetrovaného pohodlnejšie. Odporúča sa využívať polohu sediaceho lekára pri ležiacom pacientovi, pri ošetrení zotrvávať v neutrálnej pozícií tela a pokiaľ je to možné, využívať pri ošetrení zväčšovacie pomôcky. To nám umožní zvýšiť kvalitu ošetrenia a zároveň odľahčiť zaťaženie muskuloskeletálneho systému.

 

Zdroje:

1.http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/YER/Ergonomie.pdf

2.https://esde.org/files/publication/14ergonomic_requirements_for_dentalequipment._april2007.pdf

3.LEITNER M. Použitie zväčšovacej techniky v zubnom lekárstve, jej uplatnenie v ergonómii a vplyv na poruchy muskuloskeletálneho systému. Bratislava, 2021. Diplomová práca, Slovenská zdravotnícka univerzita, 13.10.2021

4. ŠEDÝ J., 2016. Kompendium Stomatologie 2.diel. Praha: Triton, 2016. 1224s. ISBN 978-80-7553-220-6 https://www.dentistrytoday.com/ergonomics/3481-ergonomic-positioning-a-few-degrees-add-years-to-your-career

5.Ilustračný obrázok: https://www.fdiworlddental.org/dont-wait-until-it-hurts-helping-dentists-adopt-right-working-postures-celebration-national

X