Ako vplýva orálne zdravie na pohodlie a život človeka?

Ako vplýva orálne zdravie na pohodlie a život človeka?
25. októbra 2020 Marel Paľovčík

Simona Kaletová, LF UK BA, 4.ročník

Viaceré doterajšie štúdie opakovane potvrdili dôležitosť orálneho zdravia pre celkové zdravie človeka. Orálna patológia je často spojená s mnohými chorobnými stavmi. Môže ísť o závažné patologické stavy ústnej dutiny či rôzne systémové ochorenia ako cukrovka, srdcové ochorenia alebo ochorenia obličiek. WHO definuje kvalitu života spojenú so zdravím ústnej dutiny (OHRQoL) ako individuálne vnímaný vplyv bolesti, nepohodlia a fyzického, psychologického a sociálneho fungovania na blahobyt jednotlivca. Avšak koncepty zdravia a kvality života sú abstraktné. Hoci intuitívne vieme, čo znamenajú, je ťažké ich definovať, čo ďalej komplikuje analýzu vzťahu medzi kvalitou života a zdravím ústnej dutiny.

Orálne zdravie, kvalita života a POHODA
Nedávny výskum poskytol empirické dôkazy o tom, že orálne zdravie je významne spojené so všeobecným zdravotným stavom aj so stavom duševného zdravia. Príklady týkajúce sa kvality života zahŕňajú maloklúziu a ortodontickú terapiu, periodontitídu, zubné implantáty alebo odstrániteľnú zubnú protézu. Ďalšie štúdie poukázali na fakt, že orálne zdravie detí bolo pozitívne spojené so sociálnym a emocionálnym pocitom, duševným zdravím a fungovaním rodiny. Iné štúdie zamerané na špecifickú patológiu zase zistili, že u dospievajúcich s maloklúziou tento špecifický orálny stav nepriaznivo ovplyvnil kvalitu ich života, pričom najviac zasiahnuté boli zložky emocionálneho a sociálneho blaha.

Orálne zdravie, kvalita života a SEBAÚCTA
Výsledky mnohých štúdií potvrdili pozitívny vzťah medzi sebaúctou a zdravím ústnej dutiny. Rôzne orálne patológie, vrátane maloklúzií, straty zubov a neliečeného kazu, ovplyvňujú sebavedomie z dôvodu ich vplyvu na estetiku a psychosociálne fungovanie. Sebaúcta sa dá úspešne modelovať ako prediktor správania súvisiaceho so zdravím ústnej dutiny, spolu so sebavedomím, sebadôverou, sebakontrolou a perfekcionizmom.

Orálne zdravie, kvalita života a ÚZKOSŤ
Zistilo sa, že strach zvýrazňuje vplyv bolesti zubov na jednotlivca, čo je spojené so zlým OHRQoL ako u dospelých, tak aj u detí. Často dochádza k „spolunažívaniu“ bolesti a zlého stavu ústnej dutiny, kedy je úzkosť spojená s vyhýbaním sa návštevy zubára. Existujú však aj vedecké dôkazy o tom, že kvalitná komunikácia so zubárom zmierňuje strach zo zubára a je pozitívne spojená s vyššou úrovňou zdravia v ústnej dutine.

Cieľ
Cieľom danej štúdie bolo vyvinúť a otestovať komplexný model, ktorý zachytáva všeobecnú a špecifickú pohodu jednotlivcov súvisiacu s orálnym zdravím. Autorov zaujímalo, či sú sebavedomie, dentálna fóbia a blaho v ústnej dutine dôveryhodnými prediktormi všeobecného blaha.

Vzorka
Štúdia skúmala úzkosť špecificky viazanú na zubné ošetrenie, sebaúctu, špecifickú pohodu súvisiacu s orálnym zdravím a celkovú pohodu u 281 študentov 3. a 6. ročníka zubného lekárstva, ktorí vyplnili súbor relevantných dotazníkov. Priemerný vek participantov bol 22,59 rokov, štandardná odchýlka SD = 3,13, pričom 154 (55 %) účastníkov boli ženy a 127 (45 %) tvorili muži. Potrebné je však poznamenať, že títo participanti sú v danom odbore viac vzdelaní a zvyknutí na zubné zákroky ako väčšina populácie, čo mohlo ovplyvniť subjektívne vnímanie úzkosti.

Výsledky a závery pre prax
Predkladaná štúdia testovala úzkosť zo zubného ošetrenia a orálne zdravie ako priame prediktory všeobecnej pohody. Výsledky štúdie poskytujú dôkazy o potrebe lepších programov prevencie zdravia ústnej dutiny, ako aj o potrebe využívania služieb zubnej starostlivosti. Najdôležitejšou časťou výskumu však bolo zistenie, že nízka úroveň orálneho zdravia u pacientov priamo súvisí s výskytom úzkosti zo zubného ošetrenia a nízkym sebavedomím, a tak negatívne vplýva na pohodlie a život človeka. Strach zo zubára, forma špecifickej úzkosti, je teda faktor, ktorý by sa mal brať do úvahy pri všetkých formách kontaktu medzi pacientom a odborníkmi z oblasti starostlivosti o chrup. Je preto dôležité pochopiť, ako na pacienta tieto rôzne psychologické faktory vplývajú. Ich ovplyvnením a správnou komunikáciou vieme pozitívne rozvíjať a zlepšovať nielen preventívne, ale aj terapeutické postupy, a tým môžeme zvýšiť rovnako úroveň orálneho zdravia pacienta ako aj jeho spokojnosť a pohodu pri ošetrení.

Zdroje:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31413551
2. https://www.dovepress.com/when-the-fear-of-dentist-is-relevant-for-more-than-ones-oral-health-a-peer-reviewed-fulltextarticle-PPA

X