POROVNANIE MOŽNOSTÍ ZHOTOVENIA NEPRIAMYCH KOMPOZITNÝCH VÝPLNÍ

POROVNANIE MOŽNOSTÍ ZHOTOVENIA NEPRIAMYCH KOMPOZITNÝCH VÝPLNÍ
25. apríla 2024 Marel Paľovčík

 

Samuel Tkáč, 6.ročník UPJŠ KE


Skôr ako budeme mať presnejší prehľad o technikách prípravy a odtlačkových materiáloch, ktoré sme použili na vyhotovenie našich nepriamych výplní (NV), mali by sme si na začiatok zadefinovať nepriame výplne ako také. Sú to náhrady stratených tvrdých zubných tkanív (TZT), ktoré najčastejšie vyrába zubný technik. Pozostávajú z rôznych druhov materiálov v závislosti od indikácie, ceny a biokompatibility. Najčastejšie používané konvenčné materiály na NV sú kompozit a keramika. My sme sa zamerali na prvú skupinu, a to na nepriame rekonštrukcie zhotovené z kompozitného materiálu.

Cieľom tejto práce bolo porovnať dva odlišné pracovné postupy zhotovenia nepriamych kompozitných výplní a zhodnotiť ich presnosť. Prvým pracovným postupom bolo zhotovenie nepriamej výplne na sadrovom modeli, druhým postupom bola výroba nepriamej výplne na silikónovom modeli. Presnosť náhrad sa vyhodnotila farebnou penetračnou skúškou po nacementovaní nepriamych prác do vypreparovaných kavít. 

Metodika práce

Vypreparovanie zubov 

Na začiatku sme zozbierali skupinu 20 zubov, ktoré sme následne náhodne rozdelili do dvoch skupín po 10 zubov. Keďže sa náš výskum zameriaval na zuby v distálnej časti zubného oblúka, tak typy použitých zubov boli len moláre a premoláre. 

Vypreparovanie sme vykonávali s použitím vysokorýchlostnej turbíny a diamantových vrtáčikov, pričom sme dodržiavali pravidlá a techniky preparácie pre nepriame rekonštrukcie. Pred samotnou preparáciou sme dôkladne očistili povrch zuba, aby sme odstránili zvyšky zubného povlaku, kameňa a iných nečistôt. Toto dôkladné čistenie bolo dôležité pre neskoršiu optimálnu adhéziu výplne k zubu a minimalizáciu rizika kontaminácie. Vypreparovanie sme vykonávali s pomocou lupových okuliarov (zväčšenie 3,5x), čo nám poskytlo zvýšenú vizuálnu presnosť a umožnilo lepšiu kontrolu procesu preparácie. Tieto kroky vypreparovania zubov boli vykonané s cieľom vytvoriť primeraný priestor a povrchovú prípravu pre budúce nepriame kompozitné výplne. 

Odtlačky zubov a vytvorenie modelov 

Vyhotovenie odtlačkov sme vykonali pre obe skupiny zubov s použitím vysoko kvalitných silikónových materiálov. Najprv sme obe skupiny zubov odtlačili pomocou Asilikónu Express™ XL Putty soft od firmy 3M. Následne sme aplikovali zatekajúci A-silikón Express™ XT Light Body, tiež od firmy 3M. Tento materiál sa špeciálne používa na zachytenie detailov a poskytuje vysokú presnosť odtlačku.

Po zhotovení odtlačkov prvej skupiny 10 zubov sme následne aplikovali A-silikón zo systému Grandio®SO od firmy VOCO na vytvorenie pozitívu. Pomocou tohto pozitívu sme následne mohli vytvoriť kompozitné výplne na prvú skupinu zubov.

Pri druhej skupine zubov nám zubný technik vytvoril sadrový odtlačok. Táto metóda nám umožnila vytvoriť pozitív druhej skupiny zubov. Sadra bola zvolená najmä pre svoju dostatočnú pevnosť a schopnosť zachytiť detaily odtlačku s vysokou presnosťou.

Zhotovenie kompozitných výplní 

V tejto fáze sme zhotovili kompozitné výplne pomocou materiálu Grandio®SO, ktorý je svetlom tuhnúci a RTG kontrastný výplňový materiál. 89% hmotnosti Grandio®SO fotokompozitu tvorí anorganická časť pozostávajúca z metakrylátu. Tento materiál nám bol k dispozícii vo forme striekačiek so závitom a kapsúl určených pre priamu aplikáciu. 

Na vytvorenie nepriamych rekonštrukcií sme s cieľom zabezpečiť čo najidentickejšie podmienky a minimalizovať potenciálne skreslenie výsledkov používali rovnaký kompozit. To znamená, že obe skupiny boli podrobené rovnakému materiálu s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, čo viedlo k lepšej porovnateľnosti výsledkov medzi skupinami. Toto rozhodnutie zaručilo, že akékoľvek pozorované rozdiely medzi skupinami budú pravdepodobne spôsobené skutočnými rozdielmi vo vybraných pracovných postupoch.

Pri zhotovovaní kompozitných výplní sme použili odtieň A3.5, aby sa nám ľahšie rozlišovali hranice práce od použitých zubov. 

Nacementovanie vytvorených výplní 

Po vypreparovaní kavít sme pokračovali prípravou povrchu zubov pomocou adhezívneho materiálu Futurabond DC. Tento samoleptací bond s nanočasticami poskytuje vysokú pevnosť spojenia. 

Ďalej sme sa venovali príprave kompozitného cementu zmiešaného s caries detektorom. Pre tento účel sme použili duálne tuhnúci fixačný systém Bifix QM. Použili sme striekačku QuickMix, čo nám umožnilo automatické rovnomerné miešanie oboch zložiek cementu bez tvorby bublín. Po príprave cementu sme pridali Caries Marker, čo nám umožnilo vytvoriť farebný kontrast medzi zubom, cementom a vyhotovenou prácou.

Rezanie zubov a mikroskopická analýza štrbín 

Rezanie zubov bolo vykonané pomocou diamantovej brúsky, ktorá zabezpečila precízne rezy zubov na požadovanú úroveň. Tento postup umožnil prístup k výplniam a pôvodným zubom s minimálnym narušením okolitej zubnej štruktúry. 

Po rezaní nasledovala mikroskopická analýza, pri ktorej sme použili svetelný mikroskop so 40 násobným zväčšením na vizuálnu identifikáciu a fotografické zachytenie štrbín tvorených kompozitným cementom medzi nepriamou výplňou a pôvodným tkanivom zuba. Tieto fotografie sme následne analyzovali v špecializovanom programe ImageJ, ktorý nám umožnil presne zmerať šírku štrbín.

Výsledky práce

Pomocou programu ImageJ sme vykonali meranie šírky štrbín na skupine zubov, kde bola kompozitná výplň vytvorená pomocou silikónového odtlačku. Na každom zube sme namerali veľkosť štrbiny na 5 náhodných miestach. Výsledné hodnoty ukazujú variabilitu šírky štrbín v rozsahu od 0,18 mm do 0,46 mm. Výsledky ukazujú, že priemerná veľkosť štrbiny medzi kompozitnou výplňou a pôvodným zubom sa pohybovala v rozsahu od 0,238 mm do 0,376 mm. Finálna priemerná hodnota zo všetkých desiatich zubov bola 0,296 mm

Programová analýza šírky štrbiny cementu vykonáva cez ImageJ (Zdroj: Autor práce)

 

V rámci našej štúdie sme analyzovali takisto aj štrbiny cementu v zuboch, kde bola práca modelovaná pomocou sadrového odtlačku. Merania sme vykonali na piatich rôznych miestach každého zuba. Výsledky šírky štrbín boli v rozmedzí od 0,07 mm do 0,25 mm. Priemerné hodnoty štrbín variovali v rozmedzí od 0,138 do 0,206 mm. Priemerná hodnota štrbín zo všetkých 10 zubov bola zaznamenaná ako 0,174 mm. Tieto výsledky naznačujú vyššiu konzistentnú šírku štrbín v rámci danej skupiny zubov.

Porovnanie priemeru štrbín cementu sadrového a silikónového odtlačku

Graf zobrazuje porovnanie šírky štrbín kompozitného cementu medzi sadrovým a silikónovým modelom. Tmavofialová os reprezentuje priemer štrbín zo sadrového modelu, ktorý dosahuje priemernú hodnotu 0,174 mm. Svetlofialová os predstavuje priemer štrbín zo silikónového modelu, ktorá má priemernú hodnotu 0,296 mm. Tieto dve hodnoty poskytujú porovnanie šírky štrbín medzi dvoma pracovnými postupmi zhotovenia nepriamych výplní.

ZÁVER 

Po vyhodnotení výsledkov sme zistili, že priemerná hodnota šírky cementovej štrbiny pri výplniach zhotovených na silikónovom modeli bola 0,296 mm, zatiaľ čo pri výplniach zhotovených na sadrovom modeli to bola hodnota 0,174 mm. Tieto výsledky naznačujú, že postup zhotovenia na základe sadrového modelu môže poskytovať presnejšie výsledky v porovnaní s postupom na silikónovom modeli. Výsledky poukazujú na výhody postupu zhotovenia na sadrovom modeli, ktorý môže prispieť k dosiahnutiu lepšej presnosti výplní. 

X