Súvisí fajčenie so zlyhaním liečby implantátmi?

Súvisí fajčenie so zlyhaním liečby implantátmi?
16. mája 2022 Marel Paľovčík

Dominik Glaba, LF UPJŠ KE, 3.ročník

Fajčenie je celosvetový fenomén, ktorý ovplyvňuje ústne zdravie miliónov ľudí. Napriek klesajúcej miere užívania tabaku v súčasnosti fajčí takmer 15 % dospelej populácie na svete. Je dôležité skúmať a zvyšovať povedomie o negatívnych dôsledkoch fajčenia na zdravie človeka, vrátane zdravia ústnej dutiny.

V posledných rokoch sa používanie zubných implantátov stalo veľmi populárne a frekventované. S rastúcim počtom takto ošetrených ľudí stúpa aj miera interakcie zubných implantátov s fajčením. Traja vedci z Isfahanskej univerzity lekárskych vied v Iráne si preto dali za cieľ zistiť či fajčenie môže spôsobiť zlyhanie liečby zubnými implantátmi.  

Dnešné zubné implantáty sú veľmi úspešným spôsobom liečby straty zubov. Niektoré faktory však môžu spôsobiť, že pacienti budú náchylnejší na väčšie riziko zlyhania implantátov. Lepšie pochopenie a identifikácia faktorov spojených so zlyhaním implantátov nám umožňuje zdokonaliť výsledok liečby zubnými implantátmi. Klinické štúdie z posledných rokov zaviedli niekoľko rizikových faktorov, ktoré môžu ovplyvniť krátkodobý a dlhodobý úspech implantácie. Ide hlavne o kvalitu a objem kosti, umiestnenie čeľuste, rozmery implantátu, ako aj systémové a environmentálne stavy, ako je diabetes mellitus a spomínané fajčenie.  

Predchádzajúce štúdie preukázali škodlivé účinky fajčenia na zdravie ústnej dutiny. Ústne prekancerózne lézie, rakovina ústnej dutiny a periodontálne ochorenia sú niektoré z negatívnych účinkov fajčenia na ústnu dutinu. U fajčiarov je vyššia miera vypadávania zubov ako u nefajčiarov a preto majú vyššiu predispozíciu na liečbu zubnými implantátmi. Ukázalo sa, že fajčenie je tiež rizikovým faktorom periimplantitídy. U fajčiarov bol preukázaný významný nárast okrajového úbytku kostnej hmoty okolo implantátov v porovnaní s nefajčiarmi.

Nedávne štúdie uvádzajú vyššie riziko zlyhania zubných implantátov u fajčiarov, ale súvislosť medzi počtom denne vyfajčených cigariet a zlyhaním implantátov stále nie je známa. Tím Iránskych vedcov sa preto rozhodol vykonať systematický prehľad a metaanalýzu týkajúcu sa vzťahu medzi množstvom fajčenia a zlyhaním zubných implantátov. Tento výskum sa snažil zistiť, či existuje výrazne zvýšené riziko zlyhania implantátov u silných fajčiarov v porovnaní s ľahkými fajčiarmi.

Metódy a priebeh štúdie

Účelom štúdie bolo posúdiť hypotézu, že pri zvýšení množstva vyfajčených cigariet za deň bude rozdiel v miere zlyhania implantátov. Vedci vyhľadávali a skúmali štúdie týkajúce sa pacientov podstupujúcich zavedenie zubného implantátu, ktorí uviedli, že sú fajčiari. V štúdiách sa zisťovalo, či sú pacienti silní alebo slabí fajčiari a koľko cigariet denne vyfajčia. Následne sa sledoval priebeh a výsledok liečby zubnými implantátmi. 

Elektronické vyhľadávanie sa vykonávalo bez časového alebo jazykového obmedzenia v nasledujúcich elektronických bibliografických databázach: PubMed, EMBASE, Web of Science a Scopus, do januára 2019. Fajčenie sa zriedka považovalo za hlavný cieľ štúdií zubných implantátov a skúmalo sa ako komplikujúci faktor, ktorý negatívne ovplyvňoval úspech liečby implantátmi. Preto bola prijatá široká stratégia vyhľadávania článkov, ktoré študovali vplyv fajčenia na zlyhanie implantátov. Publikácie boli vylúčené, ak sa neuvádzalo množstvo spotrebovaných cigariet za deň a fajčenie nebolo kategorizované aspoň v dvoch skupinách (slabí fajčiari a silní fajčiari).

Z 5023 rôznych prác bolo vybraných 23 štúdií, ktoré spĺňali parametre pre výber. V závislosti od definície fajčiarskeho stavu pacienta boli štúdie rozdelené do štyroch kategórií podľa počtu cigariet vyfajčených za deň. Štúdie pacientov, ktorí nefajčili, fajčili menej ako 10 cigariet denne, fajčili 10 až 20 cigariet denne a štúdie pacientov, ktorí fajčili viac ako 20 cigariet denne.

Výsledky

Analýzy 23 rôznych štúdií, ako sa očakávalo, preukázali zvýšené riziko zlyhania implantátov u fajčiarov ako u nefajčiarov. Porovnaním štúdií sa tiež zistilo, že čím viac cigariet sa denne vyfajčilo, tým pravdepodobnejšie bolo zlyhanie zubných implantátov. Pri porovnaní miery zlyhania zubných implantátov bolo významne vyššie riziko zlyhania medzi fajčiarmi, ktorí fajčili viac ako 10 cigariet denne ako tými, ktorí fajčili menej ako 10 cigariet denne. Miera úspešnosti zubných implantátov výrazne klesla, keď pacienti fajčili viac ako 10 cigariet denne. Na základe týchto zistení možno s opatrnosťou odporučiť fajčenie menej ako 10 cigariet denne ako bezpečnú hranicu pre zlyhanie zubných implantátov. Niektorí autori sa však domnievajú, že žiadna úroveň spotreby cigariet nemôže byť považovaná za „bezpečnú“ vzhľadom na riziko zlyhania.

Polovica prác zahrnutých do tejto štúdie mala obdobie sledovania kratšie ako 2 roky. Väčšina z nich hodnotila skoré zlyhanie implantátov. V týchto štúdiách sa však nezistil žiadny významný vzťah medzi časom sledovania a mierou zlyhania implantátov v žiadnej skupine fajčiarov. Dospelo sa tak k záveru, že miera zlyhania implantátov sa nezvyšuje lineárne s predlžovaním doby sledovania. Tiež sa zistilo, že riziko zlyhania implantátov bolo vyššie u mikrodrsných implantátov ako u iných typov implantátov.

Záver

Schopnosť predpovedať výsledok liečby je dôležitým bodom v nastavení liečby zubnými implantátmi. V rámci obmedzení tejto štúdie výsledky naznačujú, že riziko zlyhania implantátov je vyššie so zvyšujúcim sa počtom cigariet vyfajčených za deň. Fajčenie sa ukázalo ako komplikujúci faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje výsledok a úspech liečby. Fajčenie viac ako 10 cigariet, resp. jedného balenia cigariet denne možno považovať za rizikový faktor zlyhania implantátov. Autori navrhujú ďalšie štúdie na skúmanie fajčenia v súvislosti s liečbou zubnými implantátmi.

 

Zdroje:

1.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpe.13257

2.Ilustračný obrázok: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.13257?casa_token

3.Ilustračný obrázok: https://pixabay.com/photos/dental-implant-surgery-3754769/

X