Vplyv diabetes mellitus I. typu na zdravie ústnej dutiny

Vplyv diabetes mellitus I. typu na zdravie ústnej dutiny
12. mája 2019 Marel Paľovčík

Barbara Čolláková, 4.ročník, LF UPJŠ Košice

 

Diabetes mellitus I. typu je chronické metabolické ochorenie charakterizované nedostatočnou tvorbou inzulínu. Každoročne dochádza k nárastu počtu pacientov s diabetom, pričom v nasledujúcej dekáde je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) očakávané až strojnásobenie jeho výskytu. Medzi menej známe komplikácie, ktoré diabetes sprevádzajú patria aj ochorenia ústnej dutiny zahŕňajúce zubný kaz, periodontálne ochorenia, ochorenia orálnej mukózy a dysfunkcie tvorby slín.

 

Čo je diabetes mellitus typu 1?

    Diabetes mellitus reprezentuje skupinu metabolických ochorení spojených s hyperglykémiou, ktorá je následkom totálneho alebo relatívneho nedostatku inzulínovej sekrécie a inzulínovej rezistencie alebo oboch. Metabolické dysfunkcie ovplyvňujú metabolizmus cukrov, tukov aj bielkovín. Medzi najčastejšie komplikácie diabetu radíme renálne ochorenia, retinopatie, neuropatie, periférne vaskulárne a kardiovaskulárne ochorenia. Prevalencia a charakteristika orálnych komplikácii môže závisieť od špecifického typu, ktorým pacient trpí.

Typ 1 je charakteristický úplnou stratou schopnosti beta buniek pankreasu produkovať inzulín. Môže sa vyskytnúť v každom veku, avšak dominuje ako primárna forma diabetu u detí. 

 

Diabetes a jeho vzťah k zubnému kazu 

     Vzťah zubného kazu a diabetu si vyslúžil pozornosť vedcov hlavne kvôli spojitosti oboch ochorení so sacharidmi. Nedostatok inzulínu môže viesť k hyposalivácii a zvýšenej koncentrácii glukózy v slinách, čo robí pacientov s diabetes mellitus susceptibilných k rozvoju zubného kazu. Zvýšenie hladiny glukózy v slinách taktiež ovplyvňuje aktivitu mikroorganizmov. Medzi baktérie spájané so vznikom caries sa považujú hlavne Streptococcus mutans a Lactobacillus, ktoré dokážu znižovaním pH ústnej dutiny vytvárať ideálne prostredie pre zubný kaz. Cieľom štúdie Feriziho a jeho tímu z Prištinskej univerzity v Kosove bolo zhodnotenie výskytu zubného kazu, meranie toku slín, kapacity bufferu a počtu baktérii Lactobacillus v slinách detí s diabetes mellitus 1. typu a kontrolnou skupinou. 

Študijná vzorka

     Výskumu sa zúčastnilo 160 detí, vrátane 80 detí s diabetes mellitus 1.typu medzi 10-15 rokom života. Všetky deti boli liečené inzulínom a žiadnou inou terapiou počas celého mesiaca. Kontrolná skupina 80 detí s vekom 10-15 bola bez aktívnej choroby a histórie užívania farmakoterapia za posledný mesiac. 

Klinické a mikrobiologické metódy skúmania použité vo výskume

    Všetky deti boli vyšetrené na ústave pediatrickej stomatológie UDCCK v Kosove. Klinický status ich dentálneho zdravia bol hodnotený pomocou DMFT (Decayed, missing and filled teeth) indexu pre trvalé zuby podľa diagnostických kritérií WHO pre epidemiologické štúdie. Výsledky vyšetrenia slín boli porovnávané s výsledkami zdravých detí v kontrolnej skupine. Evaluácia slín zahŕňala meranie toku slín, tlmiacej kapacity a počtu kolónii Lactobacilla v stimulovanej vzorke slín. Každý pacient obdŕžal parafínový vosk, ktorý mal prežuť a následne vypľuť stimulované sliny do sterilného kontajnera. Vzorka slín bola použitá v laboratórnych testoch na meranie toku slín (definovaný ako množstvo vyprodukovaných slín za 1 minútu) a meranie tlmiacej kapacity, ktoré sa uskutočnilo testom so špeciálnymi indikátorovými pásikmi (Vivadent, Liechtenstein). Prítomnosť Lactobacillus bola meraná pomocou CRT baktériového testu, pričom počty baktérii sa vyjadrili v jednotkách CFU/mL slín.  

Výsledky

     Meranie tlmiacej kapacity u pacientov ukázalo, že subjekty s diabetes mellitus mali nízku a strednú tlmiacu kapacitu, na rozdiel od detí v kontrolnej skupine, ktoré mali vysokú a strednú tlmiacu kapacitu. Výsledky porovnania DMFT indexu dokázali rozdiel v ukazovateli D (decay = počet zubov infikovaných zubným kazom), ktorý bol podstatne vyšší u detí s diabetom, avšak ukazovateľ F (filled = zub ošetrený výplňou) bol vyšší u detí v kontrolnej skupine. V ukazovateli M (missing = extrahovaný zub) neboli medzi deťmi signifikantné rozdiely. Celkove bol DMFT index vyšší u pacientov s diabetes mellitus ako u kontrolnej skupiny. Meranie toku slín ukázalo zníženú priemernú a štandardnú deviáciu u pacientov s diabetom ako u kontrolnej skupiny. Čo sa týka výsledkov merania počtu kolónií baktérii Lactobacillus, výskum ukázal, že deti s diabetom 1. typu majú predispozíciu k vyššiemu výskytu zubného kazu spôsobeného Lactobacillom.  Nízke riziko vzniku caries bolo u 27,5% subjektov s DM a u 72,5% subjektov v kontrolnej skupine. Naopak vysoké riziko bolo signifikantne vyššie u diabetikov (72,5%) ako u kontrolnej skupiny (27,5%). Rovnako podstatné rozdiely medzi študovanými skupinami boli v návštevách stomatologickej ambulancie. Väčšina detí s DM navštevovala stomatológa iba v prípade, že to bolo potrebné, na rozdiel od kontrolnej skupiny, ktorá udávala každoročné prehliadky. 

Diskusia 

    Zvýšený výskyt zubného kazu je významným problémom v populácii detí s diabetes mellitus 1. typu, čo sa prejavilo aj v tejto štúdií. Prevalencia caries bola vyššia u diabetických pacientov ako u kontrolnej skupiny. Toto zistenie môže súvisieť s viacerými okolnosťami, ako sú nedostatočná hygiena ústnej dutiny, zriedkavé návštevy stomatológa a nesprávna metabolická kompenzácia ochorenia.

Tok slín je u diabetikov redukovaný vplyvom hyperglykémie a glukozúrie, čo spôsobuje zníženú sekréciu slín a to môže prispievať k vzniku orálnych infekcií. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou slín je ich tlmivá kapacita, na ktorú vplývajú 3 hlavné tlmivé systémy: fosfátový, bikarbonátový a proteínový. Podobne ako v tejto štúdii, znížená tlmivá kapacita slín bola popísaná aj Aralom et al. a Saes Busato et al. Vysoký obsah baktérii Lactobacillus v slinách detí  diabetes mellitus 1. typu tiež popisujú De Tove et al. a Al-Khayoun et al. Avšak výskum tímu López Del Valle et al. nepopisuje rozdiel v počte kolónii Lactobacillus u diabetikov a kontrolnej skupiny. Znížený tok slín je vhodné prostredie pre baktérie Streptococcus mutans a Lactobacillus a to hlavne u pacientov s dekompenzovaným diabetom. Preto môže byť vysoký výskyt týchto baktérii v slinách považovaný za rizikový faktor vzniku zubného kazu u subjektov s diabetom. Level edukácie rodičov detí s diabetes mellitus je známym rizikovým faktorom pre rozvoj chorôb ústnej dutiny. V tejto štúdii dominovali rodičia s nízkym a stredným stupňom vzdelania u detí s DM, čo korelovalo s nedostatočnou frekvenciou stomatologických prehliadok, ktoré boli u kontrolnej skupiny s rodičmi s vysokým a stredným stupňom vzdelania absolvované raz ročne. 

Záver

     Diabetes mellitus je jednoznačným rizikovým faktorom pre ochorenia ústnej dutiny. Táto štúdia dokázala zvýšený výskyt zubného kazu, znížený tok slín a zníženú tlmiacu kapacitu slín u pacientov s DM 1. typu. Významným faktorom ovplyvňujúcim zdravie ústnej dutiny je taktiež pravidelná stomatologická prehliadka, ktorá by nemala byť u týchto pacientov zanedbávaná. 

 

Viac podobných článkov z magazínu The Dental Times nájdete tu.

 

Zdroje:

1.Lulëjeta FeriziFatmir DragidellaLidvana SpahiuAgim BegzatiVjosa Kotori: The Influence of Type 1 Diabetes Mellitus on Dental Caries and Salivary Composition (PubMed)

2.R. S. Leite, N. M. Marlow, and J. K. Fernandes, “Oral Health and type 2 diabetes,” American Journal of the Medical Sciences, vol. 345, no. 4, pp. 271–273, 2013.

3.F. J. Dowd, “Saliva and dental caries,” Dental Clinics North of America, vol. 43, no. 4, pp. 579–597, 1999

4. A. Y. Al-Maskari, M. Y. Al-Maskari, and S. Al-Sudairy, “Oral manifestations and complications of diabetes mellitus: a review,”Sultan Qaboos University Medical Journal, vol. 11, no. 2, pp. 179–186, 2011.

5.J. A. Ship, “Diabetes and oral health: an overview,” Journal of the American Dental Association, vol. 134, no. 1, pp. 4S–10S, 2003.

X