Vplyv sealerov na postendodontickú bolesť

Vplyv sealerov na postendodontickú bolesť
15. decembra 2022 Marel Paľovčík

Samuel Tkáč, LF UPJŠ KE, 4.ročník

Endodontická pooperačná bolesť je nepríjemný pocit rôznej intenzity, ktorý sa objaví po začatí liečby koreňového kanálika. Pooperačná bolesť po endodontickom zákroku sa vyskytuje od 3% až do 58 % prípadov. Táto bolesť bežne súvisí s mechanickým, chemickým alebo mikrobiologickým poškodením periradikulárnych tkanív.


Systém koreňových kanálikov, ktorý si vyžaduje ošetrenie, je tradične vyplnený gutaperčou s endodontickým sealerom.

Tieto sealery sú primárne určené pre použitie vo vnútri koreňového kanálika počas endodontického ošetrenia, ale niekedy môžu prísť aj do kontaktu s periapikálnymi tkanivami cez laterálne kanáliky alebo foramen apicale. Predpokladá sa, že sealery môžu takto následne stimulovať zápalovú reakciu a aktivovať senzorické neuróny, čo môže mať za následok pooperačnú bolesť daného zuba. 

Cieľom tejto klinickej štúdie bolo porovnať výskyt a intenzitu pooperačnej bolesti a príjem analgetík po liečbe koreňových kanálikov s použitím rôznych sealerov: AH Plus (Dentsply, DeTrey, Konstanz, Nemecko), EndoFill (Dentsply , Rio de Janeiro, Brazília) a MTA Fillapex (Angelus, Londrina, Brazília). 

Výber pacientov

Tejto štúdie sa dobrovoľne zúčastnilo 57 (60 zubov) pacientov odoslaných na endodontickú liečbu na „Zubnú školu Federálnej univerzity v Pelotas“ (Brazília) medzi septembrom 2017 a decembrom 2018.

Kritériá výberu pacienta boli: pacienti starší ako 18 rokov s diagnózou asymptomatickej nekrózy pulpy vo frontálnych zuboch a premolároch. Účastníkom, ktorí boli do štúdia zaradení s viac ako jedným ošetrovaným zubom sa však výkony neuskutočnili v rovnakom čase, ale s odstupom 14 dní medzi koncom jedného ošetrenia a začiatkom druhého.

V tejto štúdii neboli moláre zámerne zahrnuté. Je totiž známe, že táto skupina zubov predstavuje vyšší výskyt pooperačnej bolesti. Okrem toho boli do tejto štúdie zaradení iba asymptomatickí pacienti, keďže predoperačná bolesť je silným prediktorom pooperačnej bolesti.

Klinické priebeh

Diagnóza pulpálnej nekrózy bola potvrdená negatívnou skúškou na chlad a tiež aj absenciou krvácania pri vstupe do pulpálnej komory. 

V prvom sedení sa liečený zub trepanoval a následne dočasne vyplnil drénom s prídavnou látkou Ca(OH)2. Po 7 dňoch sa uskutočnilo definitívne plnenie koreňových kanálikov pomocou techniky centrálneho gutaperčového čapu alebo vertikálnym plnením tekutou gutaperčou.

Hodnotenie pooperačnej bolesti

Intenzita pooperačnej bolesti bola zaznamenávaná po 24, 48 hodinách a 7 dní po vyplnení kanála. Pacienti boli poučení, aby zaznamenávali intenzitu bolesti ako žiadnu, slabú, strednú a silnú. Skóre od 1 do 4. Následne boli telefonicky kontaktovaní po uplynutí jednotlivých časových období. Tiež bola zaznamenaná aj akákoľvek potreba analgetík.

Okrem druhu sealera (AHPlus/EndoFill/MTA Fillapex) boli do analýzy zahrnuté aj pohlavie pacienta, druh zubu (rezák, očný zub alebo premolár) a oblúk (maxilárny alebo mandibulárny), aby sa takto presnejšie vyselektovali príčiny bolesti. Následne boli poučení, aby v prípade pocitu bolesti užívali iba ibuprofén (600 mg každých 8 hodín).

Výsledky

Štúdia zahŕňala 60 zubov 57 pacientov (30 predných zubov a 30 premolárov), 40 žien a 17 mužov s priemerným vekom 41 rokov (18–80 rokov).

Celkovo sa pooperačná bolesť vyskytla v 11,6 % prípadov (7 pacientov), s rôznou intenzitou, po 24 hodinách, po 48 hodinách klesla na 8,3 % (5 pacientov). Po 7 dňoch už nebola zaznamenaná žiadna ďalšia bolesť u nijakého z pacientov. Pacientom neboli predpísané ani žiadne analgetiká.

 Medzi skupinami sa nezistili žiadne významné rozdiely v incidencii alebo intenzite pooperačnej bolesti. 

Záver

Plnenie koreňového kanálika pomocou AH Plus, MTA Fillapex a Endofill malo za následok rovnaký výskyt a intenzitu pooperačnej bolesti a potrebu príjmu analgetík.

Výsledky štúdie naznačujú, že sealery použité v tejto štúdii nemali žiadny vplyv na pooperačnú bolesť a príjem analgetík počas endodontických liečebných procedúr. Tento výsledok potvrdzuje zistenia predtým publikovaných štúdií, ktoré tiež nezistili žiadny rozdiel v pooperačnej bolesti, keď sa na vyplnenie koreňových kanálikov použili rôzne tesniace prostriedky.

Postendodontická bolesť má multifaktoriálny charakter. Jednou z príčin môže byť aj citlivosť, spôsobená buď umiestnením spony alebo fyzickou traumou spôsobenou prístrojmi a chemickými roztokmi počas zákroku.

 

Zdroje:

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32696911/
  2. https://www.scielo.br/j/bor/a/V6ZMLmRkn33vgzzTXVsnvtz/?lang=en
  3. Ilustračný obrázok: https://unsplash.com/photos/N7P8H47kkXs
X