Vyparovanie ortuťových pár pri odstraňovaní zubného amalgámu

Vyparovanie ortuťových pár pri odstraňovaní zubného amalgámu
2. mája 2020 Marel Paľovčík

Používanie zubného amalgámu už takmer dve storočia má za následok vystavenie nespočetného množstva zubných pracovníkov pôsobeniu ortuti, ktorá tvorí približne polovicu zloženia bežných amalgámov. Vyšší výskyt zdravotných problémov, ktoré sú následkom zvýšenej hladiny ortuti tele, spojený s pracovnou expozíciou vedie k predpokladu, že ochrana pred expozíciou ortuťou v zubných ambulanciách nie je dostatočná.

Nedávno vydaná štúdia skúmala expozíciu ortuťou pri odstraňovaní amalgámu v zubných ambulanciách. Štúdia zahŕňala zubných lekárov, dentistov, asistentov, hygienikov, študentov a technikov, u ktorých boli v predošlých štúdiách preukázané zvýšené hladiny ortuti v krvi, moči, stolici, nechtoch, vlasoch a orgánoch oproti kontrolným subjektom. Aj napriek tomu boli nižšie ako bezpečné hladiny. Naskytuje sa nám teda otázka, či bezpečnostné limity pre hladiny ortuti nie sú príliš benevolentné. WHO v období posledných rokov dokonca presadzuje stanovisko, že pre ortuť nemusí existovať dolná hranica, pod ktorou sa nežiadúce účinky už neobjavia. Dlhodobé vystavenie vplyvom ortuti môže byť teda problémom pri akejkoľvek intenzite.

 

Ortuťová para a ortuťový aerosól

Existuje veľa zákrokov, ktoré vyžadujú použitie vysokorýchlostných otáčok pri práci s dentálnym amalgámom, a ktoré sú stále súčasťou rutinnej praxe v zubných ambulanciách. Pri týchto zákrokoch vzniká vdýchnuteľný ortuťový aerosól predstavujúci najväčší podiel dennej expozície u zubára, ktorý po odstránení štyroch výplní inhaluje približne 38 mg ortuti. Je potrebné uvedomiť si, že aerosól je expozičným zdrojom, ale až ortuťové pary, ktoré z neho vznikajú, predstavujú skutočné nebezpečenstvo, lebo práve tie sa ľahko vstrebávajú do krvi. Množstvo uvoľnenej ortuťovej pary sa zvyšuje pri vyššej teplote. Vysokorýchlostné rotačné nástroje môžu dosahovať rýchlosť až 300 000 otáčok za minútu a generovať tak dostatok trenia, čím zvyšujú teplotu materiálu pri jeho odstraňovaní. Okrem toho amalgámové častice po usadení sa v pľúcach dosahujú teplotu ľudského tela, ktorá tiež podporí vyparovanie a následne absorpciu ortuti do krvi. Ortuťová para vzniká z aerosólu uvoľňovaného pri odstraňovaní dentálneho amalgámu pri vysokých otáčkach aj napriek použitiu rôznych metód na redukciu jej vzniku. Presne táto skutočnosť môže byť dôvodom, prečo sa objavuje poškodenie zdravia u zubných pracovníkov aj bez prekročenia bezpečnostných limitov.

 

Záver

Amalgámový aerosól, málo uznávaný a lokalizovaný zdroj ortuťovej pary, môže potenciálne ohrozovať zdravie zubných lekárov. Keďže disperzné vzory ortuťových výparov nie sú presne známe a štandardné metódy na hodnotenie expozície sa ukazujú ako nedostatočné, používanie vhodných ochranných prostriedkov a postupov ostáva nevyhnutnosťou. Patria sem ochranné rukavice, rúška, prípadne tvárový  štít, chladenie s dostatočným množstvom vody, použitie veľkej odsávačky, dodatočné vyvetranie miestnosti a pokiaľ je to možné, minimálne zasahovanie do amalgámovej výplne. Najdôležitejším krokom môže byť celkové zamedzenie používania zubného amalgámu, čím sa eliminuje najväčší zdroj ortuti v ambulanciách. Dodatočne, odpad z amalgámových výplní tiež veľmi zaťažuje životné prostredie, čo je ďalším dôvodom na jeho elimináciu jeho používania.


Zdroje:

https://am.dental-tribune.com/news/particulate-mercury-is-significant-source-of-exposure-to-mercury-in-dental-profession/

https://occup-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12995-019-0240-2

X