Využitie vysoko-intenzívneho lasera v ortodoncii

Využitie vysoko-intenzívneho lasera v ortodoncii
26. marca 2023 Marel Paľovčík

Andrea Majerníková,  4. ročník LF UPJŠ KE

Termín LASER je akronymom pre anglické slovné spojenie „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiaton“ – svetlo, zosilnené pomocou stimulovanej emisie žiarenia. Prvý efektívny laser bol vyvinutý v 60. rokoch minulého storočia. V orálnej a maxilofaciálnej chirugii sa využíva už tri desaťročia, no do ortodontickej terapie bol uvedený v posledných 20. rokoch. 


Zakrátko si získal miesto v riešení škály ortodontických problémov, od snímania keramických zámkov, leptania povrchu skloviny (erbiové lasery) až po mukogingiválnu chirurgiu (diódový laser/erbiový laser) a urýchlenie posunu zubov. Lasery s rôznymi vlnovými dĺžkami môžu byť v ústnej dutine využité na mäkké aj tvrdé tkanivá.

Typy laserov využívaných v stomatológii

V zubnom lekárstve majú lasery dve hlavné využitia: biostimulácia a ablácia – invazívny zákrok na tkanive.

V stomatologickej praxi sa na biostimulačné zákroky (aktivácia regeneračných a liečebných procesov) využívajú nízko výkonné lasery – LLLT (low-level laser therapy), ktorých výkon dosahuje hodnoty pod 500 mW. Lasery s výkonom cez 500 mW sa označujú ako vysokointenzívna laserová terapia – HILT (high-intensity laser therapies) alebo chirurgické lasery, a to vďaka ich schopnosti rezať tkanivá. 

Lasery v stomatológii sú pomenované podľa chemických prvkov, molekúl alebo zložiek tvoriacich aktívne médium, ktoré je stimulované. Existuje 6 základných typov laserov, ktoré sú využívané v stomatológii a to CO2 laser, Nd:YAG laser, diódový laser, argónový laser, Er, Cr:YSGG a Er:YAG Laser, Ho: YAG Laser.

Medzi HILT lasermi využívanými v ortodoncii hrajú špeciálnu úlohu diódové lasery. Majú schopnosť rezať povrchovo, ale zároveň majú schopnosť penetrovať do hĺbky tkanív.

Výsledný efekt závisí od frekvencie laseru a zloženia cieľového tkaniva – od obsahu cieľových molekúl zvaných chromofory, ktoré sú schopné prijať energiu svetelného lúča.

HILT indikácie v ortodoncii

Pri ortodontickej liečbe sa v oblasti mäkkých tkanív ústnej dutiny stretávame najmä s hyperpláziou gingívy, abnormálnymi frenulami a retinovanými zubami. Medzi hlavné indikácie využitia HILT v ortodoncii tak patrí gingivektómia, ulotómia, ulektómia, frenulektómie a fiberotómie.  

Gingivektómia

U pacientov podstupujúcich ortodontickú liečbu s fixnými aparátmi sa môže v priebehu terapie rozvinúť gingiválna hyperplázia, prevažne kvôli chronickému zápalovému procesu spojenému s mechanickou stimuláciou. V týchto prípadoch, môže byť gingiválna hyperplázia liečená gingivektómiou a zlepšenou orálnou hygienou pacienta. Gingivektómie môžu tiež predstavovať pomoc pri lepení zámkov u pacientov s krátkymi klinickými korunkami. Tiež môžu prispieť k estetickejšiemu výsledku po ortodontickej liečbe. Na tieto zákroky sú medzi čeľustnými ortopédmi populárne Nd:YAG lasery, ktoré majú aj dobrú hemostatickú schopnosť. 

Je ale potrebné mať na zreteli, že neodýmové žiarenie má najhlbšiu penetráciu do hĺbky tkanív a môže dochádzať k hĺbkovým koaguláciám. Diódový laser má lepšiu hemostatickú schopnosť.

Pokiaľ nie je potrebné korigovať aj výšku a tvar okraja alveolárnej kosti je možnosťou voľby diódový, neodýmový aj erbiový laser.

Ulotómie a ulektómie 

HILT sa môže využiť aj na chirurgické odhalenie retinovaného zuba alebo čiastočne prerezaného zuba, za účelom jeho zaradenia do zubného oblúka. Lasery sú obzvlášť prínosné pri zuboch retinovaných v mukogingiválnej oblasti alebo v kosti. Tento zákrok je rýchly a čistý. Vďaka suchému pracovnému poľu bez kontaminácie krvou je po operácii jednoduché na takto odhalený zub aplikovať zámok. 

Labiálna frenulektómia

U novorodencov sa horné labiálne frenulum upína do incizálnej papily a má úlohu pri satí. Vysoký úpon do hrebeňa alveolárneho výbežku môže u novorodencov a dojčiat negatívne ovplyvňovať správne prisatie. Po tom, čo sa začnú prerezávať zuby, frenulum postupne atrofuje a nakoniec sa pripája do alveolárnej mukózy. Ak ostane pripojené do incizálnej papily, môže byť príčinou vzniku diastémy. Pri nefyziologickom úpone dolného labiálneho frenula môže nastať vznik gingiválneho recessu. V súčasnosti je odporúčané podstúpiť frenulektómiu v období, keď sa prerezali trvalé očné zuby. 

Linguálna frenulektómia

Ankyloglossia je abnormálny vývoj jazyka charakterizovaný prítomnosťou krátkeho a tesného linguálneho frenula, ktoré obmedzuje pohyby jazyka. Môže viesť ku problémom s rečou, maloklúzii, atypickému prehĺtaniu, disproporčnému rastu mandibuly a potencionálne aj k periodontálnym problémom. Operácia linguálneho frenula môže byť vykonaná u pacientov bez ohľadu na vekové obmedzenie, avšak odborníci odporúčajú včasný zákrok, vo veku, kedy je pacient schopný spolupracovať na cvičeniach bezprostredne po zákroku. Bez stimulácie môže dôjsť k zväzivovateniu podjazykového úponu a zhoršeniu východiskového stavu.

Fiberotómia

Rotované zuby majú u 48% pacientov po ortodontickej terapii tendenciu k relapsu, ktorý je pravdepodobne výsledkom pomalšej výmeny suprakrestálnych vlákien. Jednou z možností ako minimalizovať relaps je okrem retainerov aj obvodová suprakrestálna fiberotómia uskutočnená laserom, namiesto konvenčného skalpelu. Aj napriek sľubným výsledkom je pred rutinným zavedením tohto zákroku potrebný ďalší výskum.

Okrem vyššie spomenutých využití HILT sem patrí aj leptanie skloviny – ablácia povrchu skloviny, nasadzovanie a snímanie keramických zámkov erbiovým laserom, kontrola bolesti a akcelerácia pohybu zuba počas ortodontickej liečby využitím fotobiomodulácie nízkoenergetickými dávkami – fotobiomoduláciou diódou alebo neodýmom.

Benefity

Medzi benefity využívania diodových HILT na chirurgiu mäkkých tkanív patrí lepšia hemostáza, menšia postoperačná bolesť, menšie riziko vzniku infekcie, zníženie opuchu, precízna incízia, minimálna kontrakcia tkaniva pri hojení, potreba menšieho počtu stehov/stehy nepotrebné a v neposlednom rade menšia potreba lokálnej anestézie (čo platí skôr pre erbiový laser v prípade preparácie mäkkých a tvrdých tkanív).

Záver 

Táto terapia v súčasnosti priťahuje pozornosť mnohých lekárov. Aj keď pre lasery v ortodoncii existuje niekoľko možných využití, nie sú akceptované tak ako konvenčné techniky. Jeden z možných dôvodov je nedostatok dôveryhodných dôkazov na potvrdenie benefitov pri zákrokoch na tkanivách ústnej dutiny. Ďalšou limitáciou môže byť vyššia iniciálna investícia, ako aj nadobudnutie skúseností lekára pre docielenie optimálnych výsledkov liečby.

Je laser lepší ako konvenčný skalpel? Môžu sa s ním docieliť rovnaké výsledky? Aké sú dlhodobé účinky laserovej operácie? Odpovede na tieto otázky sú stále rozporuplné a ostávajú aj naďalej predmetom výskumu. Aj napriek tomu, HILT v súčasnosti celkovo využívaný a obľúbený. Laserové ošetrenie dokáže byť jednak alternatívou ku konvenčným postupom a metódam, ale pokrýva aj indikácie, ktoré nie je možné realizovať inak ako použitím laseru. Je rýchlym, elegantným a efektívnym riešením problémov spojených s ortodontickou liečbou.

Za úpravu a revíziu článku ďakujem pani doktorke MDDr. Jane Ohlasovej, MSc.

 

Zdroje:

1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29364385/

2.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36249077/

3.https://www.researchgate.net/publication/262229847_A_review_of_laser_applications_in_orthodontics

4.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17603863/

 

X