Extrakčná sila a jej determinanty pre minimálne invazívnu vertikálnu extrakciu zuba

Extrakčná sila a jej determinanty pre minimálne invazívnu vertikálnu extrakciu zuba
2. novembra 2023 Marel Paľovčík

Dominik Glaba, LF UPJŠ KE, 4.ročník

Túžba minimalizovať stratu kostnej hmoty po extrakcii zuba na uľahčenie následného nahradenia zuba implantátom viedla v posledných rokoch k vývoju nových techník vertikálnej extrakcie. Cieľom týchto techník je extrahovať zub pôsobením ťažnej sily na koreň zuba, ktorá je nasmerovaná striktne pozdĺž jeho dlhej osi, čo vedie k prerušeniu Sharpeyových, periodontálnych vlákien a extrakcii zuba. V prípade kužeľovitého tvaru koreňa bez výrazného zakrivenia táto extrakčná technika minimalizuje akúkoľvek priamu traumu alveolárnej kosti. Rôzne klinické štúdie naznačujú, že sily potrebné na extrakciu zuba sa môžu značne líšiť, hoci tieto sily neboli nikdy priamo merané. Cieľom tohto výskumu preto bolo zmerať extrakčné sily vyskytujúce sa počas vertikálnej extrakcie zuba pomocou zariadenia Benex® a vyhodnotiť predpokladané determinanty maximálnej extrakčnej sily potrebnej na vertikálnu extrakciu zuba.


Obr. 1. Extrakčný systém Benex

 Extrakčný systém Benex umožňuje extrakciu zubov bez zbytočného traumatizovania alveolárnej kosti odstránením zuba v axiálnom smere. Ide o minimálne invazívnu extrakciu pri zachovaní maximálneho množstva kosti a mäkkého tkaniva. Systém Benex sa skladá zo samotného extraktora Benex, diamantových fréz, ťažných strún, samorezných skrutiek a sekčných odtlačkových misiek (obr. 1). Systém umožňuje predvídateľnú extrakciu rezákov, očných zubov a premolárov, ako aj extrakciu niektorých koreňov molárov. Nepoužíva sa pri extrakcii viackoreňových zubov a zubov s rôzne zakrivenými koreňmi z dôvodu možnej fraktúry zuba a traumatizácie okolitých tkanív. Vďaka vysokej predvídateľnosti a minimalizácii traumy povrchu koreňa a alveolárnej kosti je systém vhodný aj na použitie s chirurgickou extrúziou.

Klinický postup

Extrakcie boli vykonané v období od decembra 2008 do októbra 2009 ako súčasť rutinnej klinickej starostlivosti na oddelení maxilofaciálnej chirurgie Univerzity v Zürichu. Všetky zákroky sa robili v lokálnej anestézii. Špeciálne navrhnutá samorezná skrutka sa ukotvila v strede koreňa, ktorý sa mal extrahovať. K hlave skrutky sa pripevnilo ťažné lano a potom sa pomocou extrakčného zariadenia aplikovala striktne vertikálna extrakčná sila, až kým koreň nepovolil. Na pomoc pri stabilizácii systému a na zabezpečenie optimálneho zarovnania ťažného lana, ako aj rovnomerného rozloženia extrakčných síl sa použila podložka (obr. 2). Na meranie síl na ťažnom lane zariadenia Benex® sa použil snímač zaťaženia, ktorý zaznamenával aplikovanú silu každých 50 ms.

Obr. 2. Klinický postup: a) Kariézny horný pravý bočný rezák (12). b) Použitie diamantovej frézy Benex®. c) Aplikácia samoreznej skrutky Benex® a podpornej podložky. d) Pripevnenie ťažného lana a extrakčného systému Benex®. e) Extrakcia koreňa zuba 12. f) Alveolárne lôžko po extrakcii.

Výsledky

Vzorka zahŕňala celkovo 41 pacientov (28 mužov a 13 žien) s priemerným vekom 45 rokov. Systémom Benex® bolo extrahovaných celkom 59 odlišných koreňov 55 zubov, vrátane 3 dolných molárov, z ktorých každý mal oddelene extrahované dva korene. Väčšina zubov si vyžadovala extrakciu z dôvodu kazu alebo kombinácie kazu a parodontitídy. Medzi ďalšie indikácie patrila neúspešná endodontická liečba, fraktúra koreňa, nadpočetné zuby alebo ortodontická liečba. 59 % koreňov bolo v čase extrakcie v oklúzii. Meraním sily potrebnej k extrakcii sa zistilo, že požadovaná maximálna extrakčná sila sa medzi zubami značne líšila v rozsahu od menej ako 50 N do viac ako 600 N. Veľkosť potrebnej extrakčnej sily sa tiež lineárne zvyšovala so zväčšujúcou sa plochou povrchu koreňa, ktorá bola v alveolárnom lôžku. Zodpovedajúce maximálne napätie sa pohybovalo od 0,8 do 1,9 N/mm2. Väčšie sily boli potrebné pre zuby, ktoré boli v čase extrakcie vo funkčnej oklúzii, v porovnaní so zubami alebo koreňmi, ktoré v oklúzii neboli. Vek a pohlavie neovplyvnili maximálne extrakčné sily.

Početné štúdie na zvieratách a doplnkové pozorovania u ľudí preukázali, že absencia okluzálnej funkcie vedie k rozmerovým a štrukturálnym zmenám v periodontálnych ligamentách a alveolárnej kosti. Morfometrické štúdie ukazujú, že periodontálne ligamentá sa zužujú, znižuje sa ich počet a pomalšie sa remodelujú. Experimenty na potkanoch preukázali postupné znižovanie potrebných extrúznych síl do 8 dní po vyradený zuba z oklúzie. Opätovné zaťaženie zuba pri kontakte s antagonistom je spojené so zvyšujúcou sa hrúbkou periodontálnych ligament, ktoré sa považuje za ochrannú adaptáciu na zaťaženie.

Záver

Extrakčné sily potrebné na extrakciu zubov alebo ich koreňov pomocou systému vertikálnej extrakcie Benex® sa značne líšia a môžu byť menšie ako 50 N alebo vyššie ako 600 N. Na extrakciu zubov s dlhšími a hrubšími koreňmi, ako aj zubov, ktoré sú vo funkčnej oklúzii, sú v priemere potrebné vyššie extrakčné sily.

Zdroje:

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22762920/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32279853/
  3. https://alldent.com.au/product-details/zepf-benex-extraction-system/
X